5. třída – Čj – úkoly od 18.5.

Český jazyk – pracovní list, procvičujeme přídavná jména přivlastňovací a slovní druhy.

Úlohy probereme při online vyučování. Doporučuji na každý den jedno cvičení.

Na samostatné online procvičování: www.gramar.in

5. ročník, Najdi podstatná jména – Najdi citoslovce

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ebd0c85eeaa3 5. ročník,Vyznač slovní druhy.

Čítanka str. 146, kapitola XVII.

Jak se zakládají zahrádky – Karel Čapek, úkol v modrém rámečku – vypiš do sešitu. Přečti si na této straně informace o Karlu Čapkovi (otázky při online vyučování, pokud chceš, můžeš si najít další informace na internetu nebo v encyklopedii).

Soubor ke stažení:

Čj_5_pracovní_list

5. třída – Čj – úkoly od 11.5.

Český jazyk

Opakování Slovní druhy, přehled na str. učebnice

Pracovní list – 5částí, na každý den jedno cvičení.

Přídavná jména – přehled pracovní sešit Pravopis přídavných jmen (modrý) str. 1.

Pracovní list – 5 částí, na každý den jedno cvičení.

Soubor ke stažení:

Čj_5_pracovní_list

Při online vyučování zopakujeme obě části – Slovní druhy, Přídavná jména.

Procvičování – najdi podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce. Kontrola je přímo po splnění testu na stránkách gramar.in.

Pondělí

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb5012126c35

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb5017a68c23

Úterý

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb501912881c

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb501a61f73d

Středa

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb501be03865

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb501d04e1ad

Čtvrtek

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb501d04e1ad

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb501f99789b

Pátek

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb502d5c9ed5

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb502f3606bc

5. třída – Čj – úkoly od 4.5.

Český jazyk od 4. do 8.

Učebnice kapitola 3. opakování – slovesa, str. 95, oranžový pracovní sešit str. 32 - 33, stejný název kapitoly

 

Středa, čtvrtek (online vyučování poskytuje vysvětlení a kontrolu postupu). Protože jsou žáci, kteří zatím nemají možnost připojit se, vypisuji zadání celé tak, jak jsme byli zvyklí. Kdo má online výuku až ve čtvrtek, může si procvičovat ve středu samostatně (odkazy na webové stránky).

 

Str. 95 cv. 3: Vytvořte věty s následujícími dvojicemi tak, aby byl zřejmý význam, cv. 5: Doplňte vhodný slovesný tvar podmiňovacího způsobu. Obě cvičení zapisujeme do sešitu.

Pracovní sešit str. 32 cv. 1 a str. 33 cv. 7 samostatně (osmisměrka a tajenka).

Pracovní sešit str. 32, 33 cv. 2, 3, 4, 5 s vysvětlením při online výuce.

 

www.gramar.in 3. ročník - Vyjmenovaná slova – souhrn, pokud zjistíš, že jsi některá VS zapomněl/a, pokračuj dílčími (například po B https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eabdb08358bd)

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eabd9b313996

Vyjmenovaná slova je možné procvičovat i v programu Didakta.

 

Čítanka str. 142, Kdo byl bratr Paleček a kterému králi sloužil? Odpověď napiš do čtenářského deníku (datum, str.). Když si nebudeš vědět rady, podívej se na str. 15.

Čtenářský deník – kniha za duben (napiš velmi stručný zápis).

 

5. třída – Čj – úkoly od 27.4.

Vyzkoušíme online vyučování? Bude to veselé, potřebujeme odhalit technické problémy. Na webových stránkách školy bude adresa pro stažení aplikace a návod.

Navrhuji odpolední hodiny, na začátku bude asi nutná asistence rodičů u počítače nebo mobilu. Co třeba středa 29. 4. v 17 hodin?

Server v aplikaci má název „páťák“, pozvánka je:

https://discord.gg/tkQzx2c

Kapitola VII Slovesa

 

Část 2. Časování sloves, B) Tvary rozkazovacího způsobu – učebnice str. 92 (opět zkontrolujte, pravděpodobně se neshodují str.).

 

Pondělí

Na str. 92 je modrá tabulka, kde je vysvětleno, jak se tvoří tvary rozkazovacího způsobu. Uvědom si, že tyto tvary používáme ve větách rozkazovacích. Je to:

  • rozkaz: Řekněte mu to.
  • zákaz: Neříkej mu to.
  • prosba: Pospěšte si.

Do sešitu Čj-š napiš cv. 2., je to opakování – například Buď brzy doma! - slyším hlásku (ť), ale píši jiné písmeno (ď), protože si řeknu Bude.

 

Úterý

Na str. 92 je v tabulce informace o tom, že tvary rozkazovacího způsobu nevyjadřují čas. Čas tedy neurčujeme.

Pracovní sešit 2. pol. Str. 30 B) ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB(někdo str. 29) cv. 1 a), b), cv. 2, 3

 

Středa

Část 2. Časování sloves, B) Tvary podmiňovacího způsobu – učebnice str. 93 (opět zkontrolujte, pravděpodobně se neshodují str.).

Tato část je nová informace. Pozorně si přečti tabulku. Důležité je pochopit, že tyto tvary vyjadřují děj, který by se mohl uskutečnit (za určitých podmínek – proto podmiňovací způsob). Přečti si přehled tvarů. Vzpomeň si na učivo vyjmenovaná slova – psaní –y ve tvarech bych, bys, by, bychom, byste, by – jsou to tvary od slovesa být.

V nespisovné češtině se projevuje rozdíl, nelze použít tyto tvary (my bysme šli, my by jsme šli, ty bysi šel, ty by jsi šel)! Je na to zaměřeno cv. 2.

Pracovní sešit pro 2. pol. str. 31 C) PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB, cv. 1, 2.

 

Čtvrtek

  1. 3 – Zadání v učebnici: Podtržené věty řekněte ve všech osobách obou čísel způsobu podmiňovacího. Zadání měním: řekni si to u první věty a zapiš tyto možnosti do sešitu.

Pracovní sešit pro 2. pol. str. 31, cv. 3.

 

Pátek

Zelený PS Opakujeme ČJ Najdi si kapitolu Slovesa a vyber si sám/sama 3 cvičení.

www.gramar.in5. ročník, Najdi slovesa, Tajenka.

Čítanka str. 140 – 141. Literární výchova – Jaroslav Hašek

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10087924982-znate-je-dobre/206562230460006-jaroslav-hasek/

Odpověď na otázku na str. 140 a na str. 141 cv. 1 napiš do sešitu čtenářský deník (datum, str.).

 

 

 

 

 

5. třída – Čj – úkoly od 20.4.

Český jazyk

Prosím, kontrolujte název kapitoly a zadání cvičení, které vypisuji doslovně do zadání cvičení. Nesouhlasí stránky v učebnici a PS u některých žáků. Jsou totiž dvě varianty vydání učebních materiálů. Vzniklo to tím, jak se dokupují - podle počtu žáků. Ve skladu učebnic už není jiná učebnice a PS pro srovnání. Svůj učitelský zelený pracovní sešit jsem věnovala žákyni, stejný pracovní sešit už nejde objednat. Vybírejte si tedy podle doporučené kapitoly, procvičujte.

Opakování – shoda přísudku s podmětem, učebnice str. 90

Pondělí

Zopakuj si znovu pravidla pro psaní koncovek (modrá tabulka). Nezapomeň, že koncovka v přísudku se řídí podmětem i tehdy, není-li podmět vyjádřen. Je uveden v předcházející větě. Příklad: Děti nastoupily do vlaku. Usedly v označeném vagónu. (Ve druhé větě není podmět vyjádřený, zjistíme ho otázkou 1. pádu Kdo? Co? Usedly – děti.).

Pracovní list – Shoda cv. 1, pokyny přímo vypsány.

Soubor ke stažení:

shoda

Čtení s porozuměním www.gramar.in 5. ročník Malý princ, zvláště doporučuju žákům, kteří se chystají na gymnázium.

Úterý

Pracovní sešit – 2. pololetí (oranžový)

Kapitola VII. Skladba, část 2. Podmět vyjádřený a nevyjádřený str. 45 cv. 1 a,b., cv. 2 a,b.

Čítanka str. 139. Přečti si zadání a pod čarou je nápověda. Promysli si to, vyber si dvě přísloví, vysvětli a zapiš celými větami do čtenářského deníku.

Středa

Stále si pamatuješ pravidla pro psaní koncovek? Pro jistotu si je znovu zopakuj.

Pracovní list – Shoda cv. 2, 3

Čtvrtek

Pracovní sešit – 2. pololetí

Kapitola VII. Skladba, část 2. Podmět vyjádřený a nevyjádřený str. 45cv. 3 a,b, c – Vyber si jedno přísloví a vysvětli. (Upozorňuji, že se vyjadřuješ ve větách). Zapiš do sešitu Čj.

Pátek

Zelený PS Opakujeme ČJ Najdi si kapitolu Shoda přísudku s podmětem a vyber si sám/sama 3 cvičení.

www.gramar.in4. ročník, Najdi podmět, Najdi přísudek. Budoucí studenti si mohou vyzkoušet 5. ročník Stupňování přídavných jmen.

 

5. třída – Čj – úkoly od 13.4.

Český jazyk

5.týden

Učebnice str. 84 – 91 název kapitoly 2. Časování sloves, A) Tvary oznamovacího způsobu

Je to kapitola opakovací, shrnuje učivo předchozích ročníků.

Přečti si modré rámečky a zopakuj svými slovy jejich obsah. Soustřeď se na uvedené příklady, nejvíce ti pomohou, říkej sám/sama další příklady sloves.

Cvičení do sešitu:

Str. 85 cv. 2 Napište podle diktátu – zaměřeno na koncovky přítomného času (tabulka na předchozí str – sloveso prosit).

Str. 87 cv. 2 a) Najděte tvary sloves v budoucím čase a uveďte, zda jde o složené tvary nebo jednoduché tvary času budoucího. Vypište do sešitu.

Zjednodušeně: smícháme – jednoduchý tvar budoucího času (postup při odůvodnění - mícháme teď – přítomný čas, smícháme až za chvíli – v budoucnosti, budeme míchat – tvar složený. Z toho plyne závěr, že se jedná o jednoduchý tvar přítomného času).

Str. 90 cv. 1 Doplňte koncovky příčestí činného v přísudku.

Pracovní list Shoda přísudku s podmětem

Uvedené stránky nemusí souhlasit. Jak dokupujeme učebnice, stalo se, že existují různá vydání stejné učebnice. Kontrolujte, prosím, zadání u jednotlivých cvičení. Budu je raději vypisovat celá.

Pracovní sešir pro 2. pololetí

Str. 26 -28. Jsou tam dva opakovací diktáty. Pište do sešitu, opravte si chyby podle pracovního sešitu, jako obvykle – zeleně. Ohodnoť svou práci.

Čítanka str. 132 – 135, Odpovědi na otázky 2 a 3 str. 135 do sešitu čtenářský deník (datum a str. 135).

Pokračuj v četbě knihy podle vlastního výběru.

Online procvičování

www.gramar.in nebo Didakta, vlastní výběr – opakování.

5. třída – Čj – úkoly od 6.4.

Český jazyk
4. týden
učebnice – opakujeme, co už jsme se naučili o slovesech – str. 81, 82 – pečlivě přečíst modré tabulky
do sešitu Čj-š str. 82 cv. 8 a), b) nezapomeň datum a Čj - 4
pracovní sešit pro 2. pololetí str. 22 – 25, opakování – přídavná jména
str. 26 všeobecně o slovesech
PS Pravopis přídavných jmen str 31 – 34, opakování základního pravopisného učiva
PS Opakujeme čj (zelený) pokračovat vlastním tempem v procvičování učiva dle vlastního výběru – 5. ročník, je možné vybrat si i procvičování učiva nižších ročníků.

Čítanka str. 126 – 128 (texty J. Foglar)
str. 130 – 131, odpověď na otázku 3, z přísloví vyber to, které nejlépe vystihuje podstatu příběhu Král a lupič (nezapomeň do čtenářského deníku napsat datum a Čj - 4).

Čtenářský deník
- pokračovat v četbě, protože je měsíc duben, měl(a) bys číst další knihu nebo pokračovat v četbě dalších kapitol a mít hotový zápis za měsíc březen.

Online procvičování
www.gramar.in
5. ročník – Najdi slovesa, Doplň s, z, vz.

5. třída – Čj – úkoly od 30.3.

Český jazyk
(do sešitu nezapomeň zapsat Čj-3 a datum)

Učebnice, opakování str. 78 – 79, do sešitu Čj-š cv. 6 str. 79, 5 řádek, je možné trénovat diktát cv. 8.
Sloh str. 80, ústně úkoly 1 – 5, do sešitu napsat popis vodníka cv. 6, rozsah maximálně 10 vět.

Modrý pracovní sešit Pravopis přídavných jmen str. 20 – 22

Vynecháváme kapitolu stupňování přídavných jmen str. 23 – 27 a Poznámky k přídavným jménům str. 28 – 29. Doporučuji žákům, kteří se chystají na přijímací zkoušky na víceleté gymnázium, aby si tyto dvě části alespoň pročetli.

Oranžový pracovní sešit pro 2. pol. str. 22 – 24, kontrolovat v klíči.

Online procvičování
www.gramar.in
5. ročník – Najdi přídavná jména, Urči vzor přídavných jmen

5. třída výukové programy

Informace o výukových programech:
1. Výukové programy Didakta používají žáci běžně ve škole, vhodné jsou Ohebné slovní druhy 1,2, Slovní druhy, Vyjmenovaná slova, Slovní úlohy, Angličtina.....
Přístupové kódy na www.didakta.cz pro vaši školu:
Login: crna347@didakta.cz
Heslo: 4FCF

aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.
upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora
prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná (během dnešního dne budeme pracovat na posílení kapacity serverů, může docházet ke krátkodobým výpadkům).
Škola s nadhledem – Online cvičení – 1. stupeň – Matematika, desetinná čísla
Matýskova matematika – Výuková videa – 5. ročník, 2. díl, str. 20-21, 22-23, Geometrie str. 32-34

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 450

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 123

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 73

Unikátní IP 868

Posledních 30 minut 11

Dnes 71

Včera 175