7. třída – Dě – úkoly od 8.6.

Úkoly v týdnu od 8 6. 2020

Kontrolní otázky k probíranému učivu:

 1. Kdy, kde a proč došlo došlo k první pražské defenestraci?
 2. Jak se jmenovali rodiče Zikmunda Lucemburského?
 3. Co byly spanilé jízdy?
 4. Vyjmenuj některé husitské zbraně.
 5. Co obsahovaly čtyři pražské artikuly?

Odpovědi na otázky pošlete do konce týdne.

Nové učivo – zápis do sešitů:

Jagellonci

Jiří z Poděbrad si v uvědomoval, že nemůže pro své syny zajistit následnictví trůnu. Proto jej nabídl polskému královskému rodu Jagellonců.

Nedlouho potom r. 1471 nečekaně zemřel.

Vladislav Jagellonský

Byl z královského rodu, byl katolík a jako člověk velmi mírný a laskavý.

Země už ale měla krále Matyáše Korvína, který se trůnu nechtěl vzdát. Panovníci se po letech dohodli, Vladislav Jagellonský vládl v Čechách, Matyáš Korvín na Moravě, ve Slezsku v Lužici.

Vladislav Jagellonský zrovnoprávnil kališníky a katolíky, nastává doba náboženské snášenlivosti (až do r. 1618 – do začátku třicetileté války).

Když r. 1490 zemřel Matyáš Korvín, Vladislav vládl po něm všude i v Uhrách.

R. 1516 se stal králem Ludvík Jagellonský, syn Vladislava Jagellonského.

R. 1526 ovšem padl v bitvě u Moháče (válka proti Turkům). Zemřel bez dědice, a tak Čechy opět nemají krále.

R. 1526 je proto zvolen králem Ferdinand Habsburský, Ludvíkův švagr.

Habsburkové pak vládli v Čechách až do r. 1918.

verastepankova@zszdikov.cz.

Mistr Jan Hus

 • kritizoval poměry v církvi (kněží nežijí v souladu s biblí)
 • byl univerzitním mistrem a později rektorem Karlovy univerzity
 • kázal v Betlémské kapli (kritizoval církev, papeže, prodej odpustků)
 • chránil ho Václav IV., ale kritikou odpustků si ho Hus proti sobě popudil, protože církev králi slíbila za prodej odpustků peníze!!
 • Hus byl tak dán do klatby a odešel kázat na venkov
 • král nevydal

  Husa žádnému soudu, ale r. 1414 Husa pozvali na kostnický koncil (organizuje ho Zikmund Lucemburský, mladší bratr českého krále. Zikmund také zaručil Husovi beztrestnost), aby obhájil svoje učení. Ve skutečnosti mu žádnou obhajobu nedovolili, měl svoje učení odvolat. Když neodvolal, 6. července 1415 byl upálen.

Husité

Husova smrt vyvolala v Čechách velké pobouření. Lidé, kteří zastávali stejný názor jako Hus, se nazývají husité – též kališníci (jejich symbolem byl kalich).

Prosazují přijímání pod obojí způsobou, mluví tak o rovnosti lidí před Bohem.

Husité požadovali:

 • svobodné kázání a výklad bible
 • přijímání pod obojí
 • zákaz světské moci kněží
 • obecné trestání smrtelných hříchů pro všechny (ne podle majetku) = čtyři pražské artikuly.
 • Dále si dokončete str. 105 – 106 o tom, jak žili husité v Táboře. Průběh husitských válek už ne.
 • Zápis mi pošlete.

Pošlete ke kontrole na verastepankova@zszdikov.cz – povinnost se týká všech žáků.

7. třída – Dě – úkoly od 1.6.

Úkoly v týdnu od 1. 6. 2020

Kontrolní otázky k probíranému učivu:

Seřaďte následující události, jak šly za sebou (uveďte též rok ):

 1. vymření Přemyslovců
 2. založení Tábora
 3. smrt Jana Lucemburského v bitvě u Kresčaku
 4. bitva na Moravském poli a smrt Přemysla Otakara II.
 5. bitva u Lipan
 6. upálení M. J. Husa

Odpovědi na otázky pošlete do konce týdne.

Nové učivo – zápis do sešitů:

Doba pobělohorská a Jagellonci

Zikmund Lucemburský zemřel roku 1437, neměl ovšem dědice, který by se ujal trůnu.

Ovšem měl dceru provdanou za rakouského vévodu Albrechta Habsburského, který se po Zikmundově smrti ujal vlády.

I on však brzy zemřel – už v r. 1439. Až po jeho smrti se mu narodil syn Ladislav Pohrobek. Jako dítě samozřejmě nemohl vládnout, proto v Uhrách se stal správcem království Jan Hunyadi, schopný politik a vojevůdce.

V Čechách vznikly krajské spolky šlechty a měst, tzv. landfrýdy, jež měly udržovat pořádek a bezpečnost v zemi. V čele stáli volení hejtmané.

Do čela svazu východočeských landfrýdů se dostal kališnický šlechtic Jiří z Poděbrad a r. 1452 se stal správcem Českého království.

Nastala ale událost, kterou nikdo neočekával. Ladislav Pohrobek v 17 letech náhle zemřel.

Nastala velmi složitá situace, a tak České království i Uhry si krále zvolily. V Čechách byl r. 1458 zvolen králem Jiří z Poděbrad, v Uhrách zvolili Matyáše Hunyadiho, známého pod jménem Korvín (byl synem Jana Hunyadiho).

Jiří z Poděbrad

Králem byl zvolen pro své výjimečné vladařské schopnosti. Ale protože byl pouhý šlechtic, nikoli král, měl mnohem menší autoritu než "král z vůle Boží".

Byl kališník, proto na něj většina Evropy pohlížela jako na kacíře. Jeho dcera Kateřina se provdala za Matyáše Korvína, který usiloval s podporou papeže o českou korunu (byl katolík).

Přesto vládl dobře a lidé žili poměrně spokojeně bez rozdílu náboženství. Papež ovšem chtěl, aby se český král stal katolíkem, proto ho prohlásil za kacíře a vyhlásil proti němu křížovou výpravu.

Spor mezi papežem a králem povzbudil domácí nepřátele a katolická šlechta a města zahájily proti králi odboj. Do čela křižáckého tažení proti Čechám se postavil Matyáš Korvín. Jiří z Poděbrad bitvu vyhrál, svého bývalého zetě zajal (Kateřina v té době už nežila), pak propustil, ale ten se nechal korunovat českým králem.

Jiří z Poděbrad si v této situaci uvědomoval, že nemůže pro své syny zajistit následnictví trůnu. Proto jej nabídl polskému královskému rodu Jagellonců.

Nedlouho potom r. 1471 nečekaně zemřel.

verastepankova@zszdikov.cz.

Mistr Jan Hus

 • kritizoval poměry v církvi (kněží nežijí v souladu s biblí)
 • byl univerzitním mistrem a později rektorem Karlovy univerzity
 • kázal v Betlémské kapli (kritizoval církev, papeže, prodej odpustků)
 • chránil ho Václav IV., ale kritikou odpustků si ho Hus proti sobě popudil, protože církev králi slíbila za prodej odpustků peníze!!
 • Hus byl tak dán do klatby a odešel kázat na venkov
 • král nevydal

  Husa žádnému soudu, ale r. 1414 Husa pozvali na kostnický koncil (organizuje ho Zikmund Lucemburský, mladší bratr českého krále. Zikmund také zaručil Husovi beztrestnost), aby obhájil svoje učení. Ve skutečnosti mu žádnou obhajobu nedovolili, měl svoje učení odvolat. Když neodvolal, 6. července 1415 byl upálen.

Husité

Husova smrt vyvolala v Čechách velké pobouření. Lidé, kteří zastávali stejný názor jako Hus, se nazývají husité – též kališníci (jejich symbolem byl kalich).

Prosazují přijímání pod obojí způsobou, mluví tak o rovnosti lidí před Bohem.

Husité požadovali:

 • svobodné kázání a výklad bible
 • přijímání pod obojí
 • zákaz světské moci kněží
 • obecné trestání smrtelných hříchů pro všechny (ne podle majetku) = čtyři pražské artikuly.
 • Dále si dokončete str. 105 – 106 o tom, jak žili husité v Táboře. Průběh husitských válek už ne.
 • Zápis mi pošlete.

Pošlete ke kontrole na verastepankova@zszdikov.cz – povinnost se týká všech žáků.

7. třída – Dě – úkoly od 25.5.

Úkoly v týdnu od 25. 5. 2020:

Kontrolní otázky k probíranému učivu:

 1. Proč Husova smrt vyvolala v Čechách velké pobouření?
 2. Proč byl Hus v době, kdy kázal v Praze, dán do klatby?
 3. Vysvětli, co klatba – konkrétně v souvislosti s Husem – znamenala?
 4. Jak žili husité v Táboře?
 5. Proč se k husitům přidávali stále další lidé?
 6. Co bylo přijímání pod obojí?
 7. Proč katolická církev přijímání pod obojí neuznávala a zakazovala,

Odpovědi na otázky pošlete do konce týdne.

Nové učivo – zápis do sešitů:

Průběh husitských válek

Počátky husitského hnutí začínají po smrti M. Jana Husa za vlády českého krále Václava IV. Tomu se nelíbilo, že v Praze – zvláště na Novém Městě pražském – roste počet přívrženců husitů a vzrůstají nepokoje mezi lidmi. Dosadil proto na radnici protihusitské konšely, kteří zatkli radikální husity. Jejich stoupenci v čele s kazatelem Janem Želivským žádali marně jejich propuštění. Proto došlo k události tzv. první pražské defenestraci, konšelé byli vyházeni z okna a husité osvobozeni.

Král Václav IV. se tak rozčilil, že zemřel. Jeho nástupcem se stal jeho ml. bratr Zikmund Lucemburský. Ten byl pro husity a pro většinu Čech nepřijatelný. On sám se vypravil do Čech pro královskou korunu r. 1420 v čele křížové výpravy, ale husité toto vojsko porazili v bitvě na hoře Vítkově.

Husité prohlásili Zikmundovu korunovaci za neplatnou, svolali do Čáslavi zemský sněm, stanovili zde dočasnou vládu a čtyři pražské artikuly byly vyhlášeny za zákon. Kvůli neshodám mezi husity se vláda brzy rozpadla a v zemi vypukla anarchie.

Proti husitům bylo posláno celkem pět křížových výprav, husité v čele s Janem Žižkou z Trocnova (a po jeho smrti s Prokopem Holým) všechny porazili. V bitvě u Domažlic ani bitva nebyla, křižáci se dali na útěk, když slyšeli husitský chorál Kdož jsú Boží bojovníci.

Husité pořádali tzv. spanilé jízdy- vyjížděli za hranice, aby propagovali svoje hnutí.

Bylo jasné, že vojensky husity porazit nelze. Radikální husité nepřipouštěli žádné ústupky, proto se proti nim spojili umírnění husité s katolíky a v bitvě u Lipan r. 1434 je porazili.

Výměnou za to, že husité uznají Zikmunda za českého krále, bylo povoleno přijímání pod obojí.

Zikmund byl znovu korunován na českého krále, ale už příštího roku zemřel a s ním vymřeli Lucemburkové po meči.

Slovníček na str. 109 – zapište obvyklým způsobem.

Další hodina je v pátek 29. 5.

Vytvořte projekt na téma: Husitské zbraně

Materiál naleznete jednak v učebnici na str. 106, jednak na internetu.

Dejte si záležet a pošlete mi do konce týdne k náhledu. Stejně tak i odpovědi na otázky.

verastepankova@zszdikov.cz.

Mistr Jan Hus

 • kritizoval poměry v církvi (kněží nežijí v souladu s biblí)
 • byl univerzitním mistrem a později rektorem Karlovy univerzity
 • kázal v Betlémské kapli (kritizoval církev, papeže, prodej odpustků)
 • chránil ho Václav IV., ale kritikou odpustků si ho Hus proti sobě popudil, protože církev králi slíbila za prodej odpustků peníze!!
 • Hus byl tak dán do klatby a odešel kázat na venkov
 • král nevydal

  Husa žádnému soudu, ale r. 1414 Husa pozvali na kostnický koncil (organizuje ho Zikmund Lucemburský, mladší bratr českého krále. Zikmund také zaručil Husovi beztrestnost), aby obhájil svoje učení. Ve skutečnosti mu žádnou obhajobu nedovolili, měl svoje učení odvolat. Když neodvolal, 6. července 1415 byl upálen.

Husité

Husova smrt vyvolala v Čechách velké pobouření. Lidé, kteří zastávali stejný názor jako Hus, se nazývají husité – též kališníci (jejich symbolem byl kalich).

Prosazují přijímání pod obojí způsobou, mluví tak o rovnosti lidí před Bohem.

Husité požadovali:

 • svobodné kázání a výklad bible
 • přijímání pod obojí
 • zákaz světské moci kněží
 • obecné trestání smrtelných hříchů pro všechny (ne podle majetku) = čtyři pražské artikuly.
 • Dále si dokončete str. 105 – 106 o tom, jak žili husité v Táboře. Průběh husitských válek už ne.
 • Zápis mi pošlete.

Pošlete ke kontrole na verastepankova@zszdikov.cz – povinnost se týká všech žáků.

7. třída – Dě – úkoly od 18.5.

Úkoly v týdnu od 19. 5. 2020:

Kontrolní otázky k probíranému učivu:

 1. Jak to bylo se vztahem českých králů k židovskému obyvatelstvu?
 2. Jak se jmenovali rodiče českého krále Václava IV.?
 3. Které nepříznivé okolnosti ovlivnily krále Václava IV., když se stal panovníkem?

Odpovědi na otázky pošlete do konce týdne.

Nové učivo – zápis do sešitů:

Mistr Jan Hus

 • kritizoval poměry v církvi (kněží nežijí v souladu s biblí)
 • byl univerzitním mistrem a později rektorem Karlovy univerzity
 • kázal v Betlémské kapli (kritizoval církev, papeže, prodej odpustků)
 • chránil ho Václav IV., ale kritikou odpustků si ho Hus proti sobě popudil, protože církev králi slíbila za prodej odpustků peníze!!
 • Hus byl tak dán do klatby a odešel kázat na venkov
 • král nevydal

  Husa žádnému soudu, ale r. 1414 Husa pozvali na kostnický koncil (organizuje ho Zikmund Lucemburský, mladší bratr českého krále. Zikmund také zaručil Husovi beztrestnost), aby obhájil svoje učení. Ve skutečnosti mu žádnou obhajobu nedovolili, měl svoje učení odvolat. Když neodvolal, 6. července 1415 byl upálen.

Husité

Husova smrt vyvolala v Čechách velké pobouření. Lidé, kteří zastávali stejný názor jako Hus, se nazývají husité – též kališníci (jejich symbolem byl kalich).

Prosazují přijímání pod obojí způsobou, mluví tak o rovnosti lidí před Bohem.

Husité požadovali:

 • svobodné kázání a výklad bible
 • přijímání pod obojí
 • zákaz světské moci kněží
 • obecné trestání smrtelných hříchů pro všechny (ne podle majetku) = čtyři pražské artikuly.
 • Dále si dokončete str. 105 – 106 o tom, jak žili husité v Táboře. Průběh husitských válek už ne.
 • Zápis mi pošlete.

Pošlete ke kontrole na verastepankova@zszdikov.cz – povinnost se týká všech žáků.

7. třída – Dě – úkoly od 11.5.

Úkoly v týdnu od 11. 5. 2020:

pondělí 11. 5.

Kontrolní otázky k probíranému učivu:

K odpovědím lze využít i přílohu Památky.

 1. Které významné stavby byly vybudovány za Karla IV.? 2. Co znamená slovo sakrální? 3. Kdo byl Matyáš z Arrasu? Čím se u nás proslavil? Dále odpověz na otázky ze str. 11 v příloze Památky.Od povědi pošli ke kontrole.

Nové učivo: Václav IV.-----zápis do sešitů

Karel IV. byl velmi schopný panovník, ale jako otec byl velmi nemoudrý. Na syna a nástupce čekal do pozdního věku, a proto ho od dětství rozmazloval. Od chlapeckých let se pak Václav musel účastnit státních jednání. Vladařské povinnosti se mu pak zcela znechutily. Raději se toulal po lesích nebo lovil zvěř se svými přáteli.

Když nastoupil na trůn, vypukla morová epidemie, dokonce dvakrát. Navíc ubývalo stříbra v dolech v Kutné Hoře, král se dostal do sporu s představiteli církve, která chtěla větší vliv. Vysoká šlechta také nebyla spokojena s jeho vládou. Situace v zemi v 15. století byla velmi složitá a Václav IV. ji nedokázal řešit.

Pátek 15. 5.

Z učebnice na str. 104 a 109 si vypište obtížná slova – slovníček.

Pošlete ke kontrole na verastepankova@zszdikov.cz – povinnost se týká všech žáků.

Příloha:

Památky

7. třída – Dě – úkoly od 4.5.

Úkoly v týdnu od 4.5. 2020:

pondělí 4. 5.

Nové učivo : Shrnutí učiva o Přemyslovcích = zápis do sešitu

Z učebnice na str. 97 nahoře si pod tímto nadpisem zapište shrnutí učiva.

Lucemburkové na českém trůně

Přemyslovci vymřeli po meči, jak jsme si říkali minule. Náš stát byl bez panovníka. Byly zde ovšem tři ženy, které se mohly provdat a jejichž manžel by se tak stal českým králem.

Byly to: královna-vdova (Eliška Rejčka) a dvě Přemyslovny, dcery Václava II., Anna a Eliška.

Pro Elišku byl vybrán ženich Jan Lucemburský, svatba byla r. 1310 a J. L. byl korunován českým králem.

Nový král se stále dohadoval s českou šlechtou i s manželkou a nejraději se účastnil všech možných válek po celé Evropě. Přestože se do Čech vracel jen pro peníze na svoje válečné akce, byl obratný politik a schopný diplomat, který šířil věhlas českých zemí v Evropě. Rozšířil též hranice Českého království.

Padl v bitvě u Kresčaku r. 1346.

Jeho nejstarší syn se původně jmenoval Václav. Později přijal jméno Karel – Karel IV.

V učebnici na str. 99 – 102 je možné se o něm dozvědět více.

Z tohoto textu (i z jiných) vypracujete projekt: Karel IV. Zpracujte buď na velký papír nebo dvojstránku sešitu a pošlete mi ke kontrole do konce týdne. Projekt bude součástí sešitu, bude kdykoli k nahlédnutí (zkontroluji též po návratu do školy).

Pošlete ke kontrole na verastepankova@zszdikov.cz – povinnost se týká všech žáků.

7. třída – Dě – úkoly od 27.4.

Úkoly v týdnu od 27. 4. 2020:

pondělí 27. 4.:

Nové učivo : Poslední Přemyslovci = zápis do sešitu

Události v českých zemích probíhají ve vzájemné souvislosti s děním v ostatních zemích Evropy.

Jakmile v českých zemích mohl po otci nastoupit na trůn nejstarší syn, ustaly boje o moc a země se rozvíjela. K bohatstv í království přispěla těžba stříbra okolí Jihlavy a v Kutné Hoře.

Schopní čeští panovníci: Přemysl Otakar I., jeho syn Václav i. a Václavův syn Přemysl Otakar II..

Posledně jmenovaný rozšířil český stát o Chebsko, Rakousy, Štýrsko a další území až k Jaderskému moři.

Patřil k nejmocnějším vládcům Evropy a říká se mu král železný a zlatý. Ucházel se též o korunu krále Svaté říše římské, ale protože se němečtí kurfiřti obávali, že by vládl pevně, nebyl zvolen. Tato záležitost nakonec vedla k válce. 26. 8. 1278 v bitvě na Moravském poli (dnešní Rakousko) český král padl a jeho vojsko bylo poraženo.

Jeho synovi bylo teprve sedm let. Vládl tedy jeho strýc Ota Braniborský, který české země drancoval , malého Václava dokonce věznil a jinak s ním špatně zacházel. Následkem toho měl budoucí král zdravotní potíže. Přesto se stal moudrým a schopným králem. Vládl od r. 1283, nechal razit nové mince – české groše (od r. 1300). Založil též Zbraslavský klášter. Měl i další plány, ale následkem prožitých útrap v dětství r. 1305 zemřel ve věku pouhých třiceti čtyř let.

Jeho synovi – Václav III. - bylo pouhých šestnáct let, přesto se ujal vlády. Byl však 4. srpna 1306 v Olomouci zavražděn . Panovnický rod Přemyslovců tak vymřel po meči.

Nikdy se nezjistilo, kdo dal mladého krále zabít.

Další úkol pro všechny:

Příloha D7.tř. Ref. - zpracujete referát, máte na to týden do 4. května.

Nadpis: Jak vypadala města v 18. století

(zaměřeno na vodu , hluk ve městech a další zajímavosti)

Příloha je z knihy: Stanislava Jarolímková, Co možná nevíte o životě našich předků (str. 59 – 62)

Referát zpracujte do sešitu, bude tam uveden zdroj.

Pošlete ke kontrole na verastepankova@zszdikov.cz – povinnost se týká všech žáků.

 

První mořeplavci 15. století:

Bartolomeo Dias

Vasco de Gama – doplul do Indie

Ital Kryštof kolumbus – přistál na Bahamských ostrovech, myslel, že je v Indii

Amerigo Vespucci – dospěl k názoru, že jde o nový kontinent ( Amerika tak po něm získala jméno)

Fernaa de Magalhäese – obepul celou Zemi, dokázal, že je kulatá.

Důsledky nových plaveb:

 1. nové plodiny -brambory, kukuřice , rajčata, tabák..
 2. nové zdroje surovin – zlata, stříbra..
 3. bohatnoucí evropské země
 4. zničení vyspělých kultur v Americe – Aztékové, Inkové – jsou vražděni a umírají na evrop. Nemoci
 5. dovoz černých otroků z Afriky do |Ameriky (jako pracovní síla).

Odpovězte písemně na otázky :(:Můžete využít učebnici).

1. Co je navigace?

 1. Co je plantáž a proč o ní teď mluvíme?
 2. Proč byli do Ameriky přiváženi černí otroci, proč nebylo využíváno původní obyvatelstvo?
 3. Proč mluvíme o kulatosti Země v souvislosti s objevnými plavbami?

Pátek 24. 4.:

Vypracujte referát o původním obyvatelstvu Ameriky (jak žili, na jaké byli úrovni, jaké byly jejich další osudy...).

Odpovědi na otázky a referát mi pošlete na verastepankova@zszdikov.cz

nejpozději do 27. 4.

Příloha:

D_7.tř._ref

7. třída – Dě – úkoly od 20.4.

Úkoly v týdnu od 20. 4. 2020:

pondělí 20. 4.:

Kontrola předchozího úkolu: pošlete prosím na verastepankova@zszdikov.cz projekt, který měl být zpracován minulý týden (M. Jan Hus).

Nové učivo : Objevné plavby

Zápis: Lidé se v minulosti odhodlávali cestovat po světě jen tehdy, pokud je k tomu něco mimořádného nutilo. Každá cesta do neznáma byla velmi nebezpečná, protože úroveň dopravních prostředků, ale i dalších pomůcek nebyla moc dobrá.

Každý cestovatel v minulosti musel předpokládat, že se např. už nikdy nevrátí domů.

Proto důvody vedoucí k objevným plavbám musely být velmi závažné:

 1. nedostatek drahých kovů i jiných surovin v Evropě (naleziště se vyčerpala)
 2. narušení dosavadních obchodních cest (Turky)

3 . zprávy (nejčastěji od cizích obchodníků) o báječně bohatých zemích kdesi daleko

Významná událost. V 15. století došlo k pokroku ve stavbě lodí (použití kormidla, plachtoví, více stožárů na velkých lodích, použití kompasu).

První mořeplavci 15. století:

Bartolomeo Dias

Vasco de Gama – doplul do Indie

Ital Kryštof kolumbus – přistál na Bahamských ostrovech, myslel, že je v Indii

Amerigo Vespucci – dospěl k názoru, že jde o nový kontinent ( Amerika tak po něm získala jméno)

Fernaa de Magalhäese – obepul celou Zemi, dokázal, že je kulatá.

Důsledky nových plaveb:

 1. nové plodiny -brambory, kukuřice , rajčata, tabák..
 2. nové zdroje surovin – zlata, stříbra..
 3. bohatnoucí evropské země
 4. zničení vyspělých kultur v Americe – Aztékové, Inkové – jsou vražděni a umírají na evrop. Nemoci
 5. dovoz černých otroků z Afriky do |Ameriky (jako pracovní síla).

Odpovězte písemně na otázky :(:Můžete využít učebnici).

1. Co je navigace?

 1. Co je plantáž a proč o ní teď mluvíme?
 2. Proč byli do Ameriky přiváženi černí otroci, proč nebylo využíváno původní obyvatelstvo?
 3. Proč mluvíme o kulatosti Země v souvislosti s objevnými plavbami?

Pátek 24. 4.:

Vypracujte referát o původním obyvatelstvu Ameriky (jak žili, na jaké byli úrovni, jaké byly jejich další osudy...).

Odpovědi na otázky a referát mi pošlete na verastepankova@zszdikov.cz

nejpozději do 27. 4.

7. třída – Dě – úkoly od 13.4.

Úkoly v týdnu od 13.4.:

Zápis do sešitu:

Kritika církve a řešení schizmatu:

Kritici církve poukazovali na to, že církev nedělá to, co by měla – nestará se o duše věřících, ale chce politickou moc (rozhodovat o dění v zemích), usiluje o majetek a její představitelé žijí v přepychu. Kritizováno nebylo náboženství, tedy křesťanství, ale církev, organizace.

Církev byla znevážena tím, že byli dva papeži současně (v r. 1409 byli dokonce tři).

Tuto situaci vyřešil král Svaté říše římské Zikmund Lucemburský, syn Karla IV. Svolal koncil , kde byl zvolen nový papež. Předchozí museli odstoupit.

Církev velmi kritizoval mistr Jan Hus.

Úkol pro vás: Projekt na téma mistr Jan Hus

Vyhledejte v dostupných materiálech informace o tomto významném Čechovi, uveďte jeho životopis , významná díla a zaměřte se na jeho kritiku církve.

Projekt zpracujte na dvojstránku do vašeho sešitu.

7. třída – Dě – úkoly od 6.4.

Úkoly v týdnu od 6. 4.:

Zápis do sešitu:

Západní Evropa se po celé 13. a 14. století zmítala ve sporech, které vedly k válečným událostem.

Francie - spory o královskou korunu vedly až k válce mezi Francií a Anglií. Mluvíme o válce, které se říká STOLETÁ , i když trvala ještě déle (1337 – 1453).
K první velké bitvě došlo až v r. 1346 u KRESČAKU ,kde padl náš král Jan Lucemburský. Bojoval na straně franc. krále. Bojoval zde i jeho syn, budoucí císař Karel IV.

Problémy papežství a církve

V r. 1378 byli kvůli neshodám mezi kardinály zvoleni dva papežové – tomu se říká papežské schizma.
Tato situace přinášela zmatek a snižovala autoritu církve. \Evropa se rozdělila na dva tábory- to jsou mocenské problémy.
Přineslo to i ekonomické problémy – každý z papežů měl svůj dvůr a potřeboval k jeho udržení plno peněz. Proto bylo nutno vybírat od věřících desátky (desátý díl majetku) a poplatky za církevní úkony (křty, pohřby, svatby). I to bylo málo. A tak se vybíraly odpustky.

Co je odpustek? Odpověz a svoji odpověď zapiš. Využij na str. 82 textu na levé straně.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 114

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 111

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 74

Unikátní IP 813

Posledních 30 minut 1

Dnes 5

Včera 207