7. třída – Fy – úkoly od 8.6.

7.třída opakování - úkol na pondělí a čtvrtek

Prostuduj látku 2.7. z učebnice

Zapiš do sešitu:

Chování těles v kapalinách

Při ponoření tělesa zcela do kapaliny na něj

působí :

Gravitační síla Země Fg = m x g

Vztlaková síla Fvz = V x ró x g  (ró kapaliny)

Výslednice obou sil určuje chování ponořeného tělesa.

a.) Fg je větší než Fvz   ... těleso se potopí

b.) Fg = Fvz              ... těleso se vznáší

c.) Fg je menší než Fvz   ... těleso plave

Chování tělesa v kapalině lze také určit porovnáním hustoty

kapaliny a tělesa.

Odpověz na následující otázky:

1.) Proč led plave na vodě?

2.) Vysvětli chování ocelového hřebíku ve vodě a ve rtuti.

3.) Dokážeš přemluvit vajíčko, aby plavalo na vodě?

Co musíš udělat?

Odpovědi napiš.

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

7. třída – Fy – úkoly od 1.6.

7.třída opakování - úkol na pondělí a čtvrtek

Archimedů zákon

Prostuduj látku 2.6 z učebnice

Zapiš do sešitu:

Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru vztlaková síla.

Její velikost je rovna tíze vytlačené kapaliny.

Pro její výpočet platí:

Fvz = V x ró x g

kde V je objem ponořeného tělesa (m3)

ró - hustota kapaliny (kg/m3)

g - gravitační konstanta 10

----------------

Příklad 1:

Dospělý člověk má objem 0,07 m3.

Jaká vztlaková síla na něj působí,

ponoří-li se zcela do vody? (hustota vody 1000 kg/m3)

Příklad 2:

Jakou silou zvedneš kámen o hmotnosti 14,2kg a objemu 5,4dm3

  1. a) na suchu
  2. b) bude-li zcela ponořený ve vodě

Do sešitu zapiš a také pošli:

- zadání, vzoreček, výpočet, odpověď

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

7. třída – Fy – úkoly od 18.5.

7.třída opakování - úkol na pondělí a čtvrtek

Výpočet hydrostatické tlakové síly (učebnice látka 2.3)

Prostuduj z učebnice látku 2.3

Zapiš do sešitu:

V důsledku gravitační síly působí kapalina v nádobě tlakovou silou

kolmo na dno, na stěny a na plochy ponořené v kapalině.

Výpočet hydrostatické tlakové síly Fh:

Vyjdeme ze znalosti výpočtu tlaku:

p = F/S z toho vyplývá že F = S x p

Tento vztah uplatníme pro výpočet Fh (hydrostatické tlakové síly)

Fh = S x ph (ph - hydrostatický tlak)

Fh = S x h x ró x g

Závěr:

Hydrostatická tlaková síla závisí na ploše, hloubce,

hustotě kapaliny a gravitační konstantě

Vypočítej, zapiš do sešitu a pošli řešení následujícího příkladu:

Vypočítej hydrostatickou tlakovou sílu,

která působí na poklop malé ponorky v hloubce 200 m

pod hladinou vody. Jaký je tlak v této hloubce ?

Plocha poklopu 0,5 m2, ró mořské vody 1020 kg/m3, gravitační konstanta 10

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

7. třída – Fy – úkoly od 11.5.

7.třída nová látka - úkol na pondělí a čtvrtek

 

Prostuduj z učebnice látku 2.4 Hydrostatický tlak

Zapiš do sešitu:

Hydrostatický tlak

Je způsoben tíhou vlastní kapaliny, šíří se všemi směry

Závisí na hloubce, hustotě kapaliny a gravitaci

Vypočte se:

ph = h x ró x g

h - hloubka v metrech, ve které tlak měříme

ró - hestota kapaliny v kg/m3

g - gravitační konstanta s hodnotou 10

Jednotkou hydrostatického tlaku je Pa, další jednotky kPa, MPa, GPa

 

Vypočti, zapiš do sešitu a pošli řešení příkladů a otázek

z látky 2.4

  1. Čech Martin Štěpánek ......
  2. a,b Největší hloubka ......

Pro výzkum ve velkých hloubkách .......

 

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

7. třída – Fy – úkoly od 4.5.

7.třída nová látka - úkol na pondělí a čtvrtek

 

Prostuduj z učebnice látku 2.2 Hydraulická zařízení

Zapiš do sešitu:

Hydraulická zařízení

Využívají Pascalův zákon o šíření tlaku v kapalině

způsobeného vnější silou.

Obsahují dva písty o nestejném obsahu navzájem propojené(viz.obrázek v učebnici)

Tlak pod malým pístem se přenáší kapalinou pod velký píst.

Tlak pod malým pístem:  p1=F1/S1

Tlak pod velkým pístem: p2=F2/S2

Protože oba tlaky se sobě rovnají, můžeme zapsat:

F1/S1=F2/S2

Využití hydraulických zařízení v praxi:

Hydraulický lis, hydraulický zvedák automobilů,

ovládání ramen bagrů rypadel a jeřábů, sklápěčky nákladních vozidel atd.

 

Vypočti, zapiš do sešitu a pošli řešení následujícího příkladu:

Na malý píst o obsahu 20cm2 hydraulického lisu působíme silou 200N

Jakou sílu vyvine velký píst, který má obsah 400cm2 ?

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

7. třída – Fy – úkoly od 27.4.

7.třída nová látka - úkol na pondělí a čtvrtek

Zopakuj si mechanické vlastnosti kapalin (učebnice látka 2.0)

Prostuduj z učebnice látku 2.1 Jak se přenáší tlak v kapalině

Zapiš do sešitu:

Tlak v kapalině, Pascalův zákon

Působením vnější síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne v kapalině tlak.

Tento tlak se šíří všemi směry a je ve všech místech kapaliny stejný.

Tento poznatek se nazývá Pascalův zákon (čti paskalův).

Výpočet tlaku v kapalině:

p = F/S Tlak vypučítáme, jestliže sílu F(N) dělíme plochou S(m2)

 

Vypočti, zapiš do sešitu a pošli E-mailem výsledek následujícího příkladu:

Na píst vodní pumpičky o ploše 4cm2 působíme silou 16N.

Pod jakým tlakem bude vystřikovat voda?

(Pozor na jednotky)

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

7. třída – Fy – úkoly od 20.4.

7.třída opakování - úkol na pondělí a čtvrtek
Z posledního úkolu na skládání sil (Didakta-Fyzika2-mechanika-skládání sil 10 příkladů)
pošli ke kontrole 5 výsledků poznamenaných v sešitě na vaclavkyznar@zszdikov.cz
Tlak a jeho výpočet:
Příklad 1:
Obsah chodidel dospělého člověka je 450 cm2 (cm čtverečních).Jeho hmotnost je 80 kg.
Jakým tlakem působí tento člověk na podložku? Jak se změní tento tlak, bude-li stát na jedné noze?
(pozor-obsah chodidel nutno dosadit v m2 a z hmotnosti musíte vypočítat tíhu člověka (1kg=10N)
Příkklad 2
Pásový traktor o tíze 100 000N má plochu pásů 2m2. Jaký tlak vyvolá traktor na zem?
Do školního sešitu - fyzikální zadání, vzoreček, výpočet, odpověď.
Výsledky pošli na uvedený E-mail.
Zvládneš oba příklady? Pokud ne tak jeden určitě.
Nová látka - způsoby zmenšování s zvětšování tlaku v praktickém životě-udělej poznámky do sešitu.
(např. pásová vozidla, mnoho kol u vozidel, které převáží těžké náklady, špička hřebíku, ostří nástrojů atd.
Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 5 471

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 195

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 262

Unikátní IP 669

Posledních 30 minut 2

Dnes 29

Včera 135