8. třída – Čj – úkoly od 8.6.

Úkoly na týden od 8. 6. :

Pondělí 8. 6.

Mluvnice

Vypracujte přílohu Čj8test str. 80 – 81, pošlete mi náhled celé strany ke kontrole.

Úterý 2 . 6.

Mluvnice

V následujících souvětích určujte věty hlavní, vedlejší , druh a závislost vět vedlejších, poměry mezi větami hlavními. Pošlete ke kontrole.

 1. Pan Jonáš zavřel vrátka, pustil psa.
 2. Kalafuna nasadil housličky a přejel smyčcem po strunách.
 3. Maminka mně připravovala báječné pokrmy, ale před nimi jsem musel vždy spolknout lžíci rybího tuku.
 4. Hráči se sice snažili, ale nic se jim nedařilo.
 5. Náš závodník se zpozdil u startu, proto doběhl nečekaně až čtvrtý.
 6. Ohlédl jsem se, ale nikoho jsem neviděl.
 7. Buď se polepšíš, anebo tě mezi sebe nepustíme.
 8. Pršelo jako z konve, ba i kroupy zabubnovaly na taškové střechy.
 9. Musím to udělat, vždyť jsem to rodičům slíbil.J
 10. Je správné, že o tom uvažujete.

.

Všechna cvičení pošlete do konce týdne.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Čj8test

8. třída – Čj – úkoly od 1.6.

Úkoly na týden od 1. 6. :

Pondělí 1. 6.

Mluvnice

Vypracujte přílohu Čj8čárky. Pošlete mi náhled celé strany ke kontrole.

Úterý 2 . 6.

Mluvnice

V následujících souvětích určete významový poměr mezi větami hlavními.

1.Vzdělání každého člověka je také závislé na znalostech cizích jazyků, proto se jim každý prozíravý člověk učí.

 1. Déšť došuměl, byl pěkný květnový den.
 2. Chlapci nemají rádi vlhkou zimu, ale milují prudký mráz a hladký led.
 3. Můj dědeček umí dobře německy, dokonce čte knihy v originále.
 4. Vy jste šťastný člověk, proto je všem s vámi tak veselo.
 5. S navrženou stížností nejen souhlasíme, ale sami se k ní připojujeme.
 6. Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.

Pošlete ke kontrole.

Středa 3. 6.

Mluvnice

Určete následující věty podle členitosti:

Pršelo. Padal sníh. Stůj! Stát! Pomáhali jsme jim ze všech sil. Kdo to ještě nenapsal? Léky! Tiše!

Buď tiše! Co jste vyřizovali?

Pošlete ke kontrole.

Čtvrtek 4. 6.

Mluvnice

Procvičíme pravopis v příloze Čj8pravopis a pošlete ke kontrole.

Pátek 5. 6.

Mluvnice

V následujícím souvětí řešte úkoly:

Dostalo se mi lichotivého pozvání, abych řekl Angličanům otevřeně a od plic, co lze vytknout jim a jejich zemi.

 1. udělejte rozbor souvětí
 2. vypište několikanásobné větné členy, určete jejich druh a významový poměr mezi nimi
 3. uveďte jedno synonymum ke slovu lze
 4. utvořte tvar 7. pádu množného čísla výrazu modré oči.

Pošlete ke kontrole.

Všechna cvičení pošlete do konce týdne.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Čj8pravopis
Čj8čárky

8. třída – Čj – úkoly od 25.5.

Úkoly na týden od 25. 5.

Pondělí 25. 5.

Sloh

Vypracujte přílohu Čj8všeob . Zaškrtávejte správné odpovědi a pošlete mi náhled celé strany ke kontrole.

Úterý 26. 5.

Mluvnice

V příloze Čj8čárky doplňte čárky na správná místa a pošlete.

Čárky vždy oddělují věty hlavní a vedlejší. Podle správných spojovacích výrazů rozhodněte o větách hlavních nebo vedlejších. Mnozí zapomněli, že existují spojky souřadící. Vyhledejte si je v učebnici nebo ve školním sešitě, abyste správně rozhodli o větě H nebo V.

Středa 27. 5.

Mluvnice

Několikanásobné větné členy. Postupujeme tak, že najdeme několikanásobný větný člen a hledáme podle spojovacích výrazů, jaký mají členy mezi sebou vztah. Nejde o druh, to bylo ve větách vedlejších. Spojovací výrazy musíme znát, umět, dovedou nás ke správnému poměru. Stejná pravidla o poměrech platí i pro věty hlavní nebo pro věty vedlejší stejného typu (např. mezi dvěma nebo více větami přívlastkovými platí podle spojovacích výrazů nějaký poměr).

Učebnice na str. 113 cv. 10. V tomto cvičení se pokuste podle vzoru rozvít jednotlivé složky několikanásobného větného členu.

Pošlete ke kontrole.

Čtvrtek 28. 5.

Mluvnice i literatura.

V příloze Čj9test vypracujte na str. 18 cv. 9, 15 a 16. Pak jsou tam úkoly z literatury – na str. 18 dole a na str. 19 – vypracujte všechny úkoly 1 – 6. Pošlete ke kontrole.

Ze stejné přílohy doplňte ještě pravopisné cvičení na str. 19 ( úkoly G6) a pošlete.

Pátek 29. 5.

Mluvnice

Z učebnice na str. 114 písemně vypracujte cv. 12. Ze souvětí budete podle vzoru tvořit věty jednoduché. Nezapomeňte, že se musíte zbavit určitého slovesa, abyste měli méně vět.

Pošlete ke kontrole.

Všechna cvičení pošlete do konce týdne.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Čj8test
Čj8všeob
Čj8čárky

8. třída – Čj – úkoly od 18.5.

Úkoly na týden od 18. 5.

Pondělí 18. 5.

Sloh

V příloze Čj8PO odpovězte na otázku č. 9 na str. 86. Text si pozorně přečtěte a svoji odpověď zdůvodněte.

Pošlete ke kontrole.

Úterý 19. 5.

Mluvnice

V příloze Čj8čárky doplňte čárky na správná místa a pošlete.

Čárky vždy oddělují věty hlavní a vedlejší. Podle správných spojovacích výrazů rozhodněte o větách hlavních nebo vedlejších. Mnozí zapomněli, že existují spojky souřadící. Vyhledejte si je v učebnici nebo ve školním sešitě, abyste správně rozhodli o větě H nebo V.

Cvičení pište do školních sešitů, abyste měli doklad o vypracování.

Středa 20. 5.

Mluvnice

Několikanásobné větné členy.

V učebnici na str. 88 – 89 je učivo o poměrech mezi několikanásobnými členy. Přehled jsem vám už posílala, na této straně si jednotlivé poměry nastudujte. Postupujeme tak, že najdeme několikanásobný větný člen a hledáme podle spojovacích výrazů, jaký mají členy mezi sebou vztah. Nejde o druh, to bylo ve větách vedlejších. Spojovací výrazy musíme znát, umět, dovedou nás ke správnému poměru. Stejná pravidla o poměrech platí i pro věty hlavní nebo pro věty vedlejší stejného typu (např. mezi dvěma nebo více větami přívlastkovými platí podle spojovacích výrazů nějaký poměr).

Učebnice na str. 90 cv.5. V tomto cvičení jsme už doplňovali čárky, i když mnozí dosud nedodali. Cvičení opište do školního sešitu, doplňte čárky, podtrhněte několikanásobné větné členy a určete významový poměr mezi jednotlivými složkami.

Pošlete ke kontrole.

Čtvrtek 21. 5.

Mluvnice

Str. 93 v učebnici, cv. 3. Doplňte čárky a podtrhněte přístavek.

Pošlete ke kontrolr.

Pátek 22. 5.

Mluvnice

V následujících souvětích stanovte věty H, V, jejich druh a závislost, druh souvětí. Kdo chce zkusit poměr mezi větami hlavními, zkusí to.

Pošlete ke kontrole.

 1. Babička jim sice říkala, že se nemají co bát, že do svatého Jiří žádné zvíře není jedovaté, děti však docela nevěřily.
 2. Pokud to bylo možné, připevnili jsme tabulky na původní místo, aby pomohly dalším turistům.
 3. Měsíc vyplul z toho oblaku sněhu a v mrazivé noci se pláně polí jiskřily a zase jsem slyšel, jak všechny ty zmrzlé krystalky tikají, jako by se v každém pohybovala barevná ručička vteřin.

Nezapomeňte do přehledu vypsat spojovací výrazy, nikoli slovesa. Pokud budete řešit poměry mezi větami hlavními, posuzujte obsah jednotlivých vět.

Všechna cvičení pošlete do konce týdne.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Čj8čárky
Čj8PO

8. třída – Čj – úkoly od 11.5.

Úkoly na týden od 11. 5.

Pondělí 11. 5.

Sloh

Podle přílohy Čj8.Výkl.zpracujte výklad ze str. 162 – 164. Text několikrát pečlivě prostudujte, výklad se píše podle určitých pravidel, která jsme probírali. Výklad opatřete výstižným nadpisem. Informace jsou z knihy: Jaroslav Pulkrábek- Šumavská toulání.

Pošlete ke kontrole.

Úterý 12. 5.

Mluvnice

Podle přílohy Čj8.prav. si zopakujte pravopis přídavných jmen přivlastňovacích,

vypracujte cv. 7, 8 – pošlete ke kontrole.

Učebnice cv. 2a str. 108 – doplňte čárky na správná místa a pošlete. Čárky vždy oddělují věty hlavní a vedlejší. Podle správných spojovacích výrazů rozhodněte o větách hlavních nebo vedlejších. Mnozí zapomněli, že existují spojky souřadící. Vyhledejte si je v učebnici nebo ve školním sešitě, abyste správně rozhodli o větě H nebo v.

Cvičení pište do školních sešitů, abyste měli doklad o vypracování.

Středa 13. 5.

Mluvnice

Několikanásobné větné členy.

V učebnici na str. 88 – 89 je učivo o poměrech mezi několikanásobnými členy. Přehled jsem vám už posílala, na této straně si jednotlivé poměry nastudujte. Postupujeme tak, že najdeme několikanásobný větný člen a hledáme podle spojovacích výrazů, jaký mají členy mezi sebou vztah. Nejde o druh, to bylo ve větách vedlejších. Spojovací výrazy musíme znát, umět, dovedou nás ke správnému poměru. Stejná pravidla o poměrech platí i pro věty hlavní nebo pro věty vedlejší stejného typu (např. mezi dvěma nebo více větami přívlastkovými platí podle spojovacích výrazů nějaký poměr).

Učebnice na str. 89 cv.4 – řešte podle zadání a pošlete mi první čtyři souvětí.

Čtvrtek 14. 5.

Mluvnice

Učebnice str. 90 cv. 5 – doplňte čárky a pošlete.

Pátek 15. 5.

Mluvnice

V následujících souvětích stanovte věty H, V, jejich druh a závislost, druh souvětí. Kdo chce zkusit poměr mezi větami hlavními, zkusí to.

Pošlete ke kontrole.

Když Michal dopsal dopis, zbývalo mu ještě dosti času, a proto se rozhodl, že zajde do města a staví se u svého přítele.

Hluchý člověk sice vnímá svět očima, ale žije v tichém světě bez zvuků, jako by byl oddělen skleněnou stěnou, která nepropouští zvuk.

Nezapomeňte do přehledu vypsat spojovací výrazy, nikoli slovesa. Pokud budete řešit poměry mezi větami hlavními, posuzujte obsah jednotlivých vět.

Všechna cvičení pošlete do konce týdne.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Čj8. Výkl.

Čj8.prav

8. třída – Čj – úkoly od 4.5.

Úkoly na týden od 4. 5.

Pondělí 4. 5.

Řešení přílohy Čj8.tř.ob.- z minulé lekce : 1c, 2a, 3c, 4b, 5b, 6b, 7a, 8a, 9. 1999, 10b, 11b, 12c, 13b, 14b, 15c, 16c, 17a, 18c, 19c, 20c.

Řešení přílohy Čj8.tř.b - z minulé lekce : 4b, 5a, 6c, 7c, 8b, 9a, 10b, 11a, 12c, 13b, 14a, 15a, 16b, 17b, 18d, f, 19. A2 – B4 – C1 – D6 – E3 – F7 – G5- H8 – 20b, 21a, 22b, 23b, 24c, 25b, c,d, 26c, 27b, 28a, 29a, 30b, 31b.

Informujte mne o úspěšnosti a obtížnosti obou cvičení.

Opakování učiva – souvětí souřadné a podřadné:

Napište do školních sešitů a pošlete ke kontrole. Uveďte věty hlavní, vedlejší, druh vět vedlejších, závislost, druh souvětí, příp.věta jednoduchá nebo větný ekvivalent:

1. Skoro každé odpoledne sedávám u okna v našem bytě a dívám se do krajiny, jež se daleko vlní mírnými kopečky. 2. Ó té krásy všude kolem! 3. Vpravo se táhne pruh zahrad s řadami ovocných stromů. 4. Voňavé košaté lípy. 5. Úvaha podobně jako výklad osvětluje nějaký problém, ale na rozdíl od výkladu, který přísně objasňuje příčiny jevů, vztahy a souvislosti mezi nimi a provádí důkazy tvrzení, úvaha vychází pouze ze zkušenosti a z logického uvažování autora. 5. Nezapomínejme na vlivy dědičnosti jak fyziologické, tak psychologické. 6. Končí období konfrontace a začíná období kooperace.

Úterý 5. 5.

Nové učivo – Významový poměr mezi větami hlavními = zápis do sešitu.

Mezi hlavními větami je významový poměr, který poznáme podle spojovacího výrazu. Věty hlavní nejsou na sobě závislé.

Probírané učivo začíná v učebnici na str. 118 – 128. Celý přehled najdete v příloze: Čj8. P – udělejte si jasno, které spojovací výrazy patří ke kterému poměru. Budeme se tímto učivem nadále zabývat, jde především o správné psaní interpunkce. Na koci je uvedeno, že významový poměr může být mezi větami hlavními, mezi větami vedlejšími stejného typu nebo mezi několikanásobnými větnými členy.

Učebnice str. 129 cv. 2A – doplňte čárky a pošlete ke kontrole.

Středa 6. 5.

Literatura

Zápis do literárního sešitu:

Karel Havlíček Borovský (1821 – 1856)

Narodilse v Borové u Přibyslavi v kupecké rodině. Studoval gymnázium v Německém Brodě (dnes Havlíčkův Brod) a potom v Praze. Původně chtěl být knězem, protože chtěl působit na lidi. Vstoupil proto do kněžského semináře. Nesvobodný život se mu zde brzy zprotivil. Zároveň viděl, že vedení semináře je protičeské. Nakonec byl provlastenecké projevy vyloučen. Měl potom celý život odpor k církvi.

Dále studoval slovanské dějiny a připravoval se na spisovatelskou dráhu.

Později působiljako vychovatel dětí v bohaté rodině a odešel snimido |Ruska. Je okouzlen novým prostředím, ale i zklamán. Poměry v tehdejším carském Rusku mu připadají podobné jako v Rakousko- Uhersku.

Po návratu domů působíjako spisovatel a novinář. Pracuje jako redaktor Pražských novin, potom vydává své Národní listy a později v Kutné Hoře týdeník Slovan.

Protože otiskuje články proti rakouskému absolutismu,mápotíže s úřady, je sledován policií a nakonec r. 1851 zatčen a odvezen do Brixenu (v Tyrolsku).

Zde těžko snáší odloučení od českého kulturního života. Studuje českou lidovou poezii a píše:

Tyrolské elegie, Král Lávra a Křest sv. Vladimíra. S domovem si dopisuje. Počet jeho přátel se snižuje.

V září 1854 jeho žena kvůli nemoci (TBC) i s dítětem odjíždí do Prahy.

K. H. Borovský se směl vrátit domů až r. 1855, jeho žena je mrtvá, přátelé se mu vyhýbají, on sám je nemocný. Umírá 19. června 1856 v Praze. Jeho pohřeb byl protirakouskou manifestací. B. Němcová položila na jeho rakev trnovou korunu.

Je pochován na pražských Olšanech.

Dílo:

Epigramy – shrnul je podle tématu do celků: K ráli, Vlasti, Múzám, Světu a Církvi.

Z učebnice na str. 84 si opište Epigramy: .. Jehly,..

Autor nejvíce napadal církev,vlády a vůbec bohaté vrstvy.

Zapište sem str.85 Demokratský

Král Lávra

Inspiroval se irskou pohádkou o králi s oslíma ušima. Už v úvodu autor oznamuje ..."že se to stalo od Čech dál.. " Tím vlastně říká, že je to o Čechách.

Je to dílo satirické, ironické. Ukazuje tupost a omezenost absolutistické moci.

....Co král chce, zdrávoť pro poddané..

Křest sv. Vladimíra

Inspiroval se ruskou tématikou, zesměšňuje církev i carskou vládu. Car i církevní hodnostáři jsou velmi omezení. Každý chce mít svůj díl moci, obyčejní lidé pro ně nemají žádnou cenu.

Konkrétně se jedná o spor cara Vladimíra s bohem Perunem, který odmítl hřmít při carově svátku. Perun je popraven a o postavení boha se perou další.

Tyrolské elegie

Autor líčí cestu do vyhnanství v Brixenu. Užívá ironie a sarkasmu. Kritizuje rakouskou monarchii, její zákony a omezení, nerespektující svobodu. Takové zákony jsou jedině pod psa. Satirizuje ústavu, která byla lidem r. 1849 vnucena.

...že je v Čechách tuze dusno,

horké výpary,

mnoho smradu po té oktrojírce (=ústavě)

holé nezdraví...

Napadá omezenost a tupost vlády. V závěru básník vyjadřuje své poslání:

........Táhnout světem na zkušenou,

pak s pochodní jít,

naší chase plamenem veselým

na cestu svítit....

V čítance si přečtěte texty ze str. 84 – 86.

Pracujte též na další doporučené četbě – zápis podle dohodnutých pravidel.

Čtvrtek 7. 5.

Mluvnice:

Opakovací cvičení, které mi do konce týdne pošlete ke kontrole:

Učebnice str. 113 – cv. 10 – zpracujete podle mého pokynu následovně: V každé větě najděte několikanásobný větný člen, vyznačte ho a napište jeho druh.

V pracovním sešitě na str.50 vypracujte cv. 6 . Druh věty vedlejší určete u prvních pěti souvětí. Celé cvičení mi pošlete ke kontrole.

Všechna požadovaná cvičení zašlete do konce týdne.

verastepankova@zszdikov

Přílohy:

Čj 8 P

8. třída – Čj – úkoly od 27.4.

Úkoly na týden od 27. 4.:

Pondělí 27. 4.

Budeme mít sloh. Zpracujte přílohu Čj8.tř.ref.

Soubor ke stažení:

ČJ_8.tř._ref

Vypracujete referát: Vesnická rodina v našich zemích v 18. století (je to od str. 127 od Primární výchova....do konce str. 130)

Z knihy: Antonín Robek : Národopis

Referát bude mít všechny znaky referátu, na konci uvedete zdroj. Text si nejdříve prostudujte. Zápis bude ve slohovém sešitě a ke kontrole mi pošlete do 4. května.

Úterý 28. 4.

Mluvnice

Souvětí souřadné a podřadné – zápis do školních sešitů

Počet hlavních vět v souvětí rozhoduje o tom, jestli bude souvětí podřadné nebo souřadné.

Je-li v souvětí jen jedna věta hlavní, jedná se o souvětí podřadné. Počet vedlejších vět nerozhoduje. Může tam být jedna nebo padesát.

Má-li souvětí dvě věty hlavní, jedná se o souvětí souřadné. Dále tam může být libovolný počet vět vedlejších i další věty hlavní.

Při práci se souvětím budeme následně určovat takto:

 • Sp = souvětí podřadné
 • Ss = souvětí souřadné

Písemné cvičení, které bude ve škol. sešitech . U následujících vět určíte, zda se jedná o větu jednoduchou, Ss nebo Sp. U souvětí určíte hlavní a vedlejší věty, druh a závislost vět vedlejších. Pošlete mi ke kontrole do konce týdne:

 1. Jestliže se budeš dobře učit, dostaneš k narozeninám nové kolo.
 2. Je jaro, a proto začali zpívat ptáci a vlaštovky létají nad naším dvorem.
 3. Ráno byl ještě na rybníku tenký led. 4. V noci ještě mrzlo. 5. Šli jsme pomalu po louce, pokračovali jsme a ž k potoku, který se zde kroutil jako had. 6. Jdi pomalu a pozoruj okolní krásy. 7. Třebaže jsme trénovali, obsadili jsme čtvrté místo, ale nevzdáváme se. 7.Viděli jsme děti, které strádaly za války nesmírnou bídou, jež vysála z jejich tváří všechen radostný třpyt a radost jejich věku obvyklou.

Cv. 9a na str. 104 v naší učebnici vypracujte – doplňte čárky- do škol. sešitu a do konce týdne pošlete ke kontrole.

Středa 29. 4.

Literatura

Z minulého týdne mi pošlete charakteristiku hlavní postavy z úryvku v čítance.

Příloha Čj8.tř. Verš – vytiskněte nebo jinak zpracujte tak, abyste měli v sešitech ze str. 88-89 poučení o verších. Poslední je na str. 89 poučení o zvukové harmonii (nahoře). Báseň J. Skácela už ne.

Příloha Čj8.tř.B.N.

Soubor ke stažení:

ČJ 8.tř. verš

Čj. 8.tř. B.N.

Doplňte si do literárních sešitů zápis o autorce.

Čtvrtek 30. 4.:

Mluvnice:

Opakovací cvičení, které mi do konce týdne pošlete ke kontrole:

Rozbor souvětí:

 1. Chtěl bych, aby všichni věděli, že jsem to udělal s největší pečlivostí.
 2. Chodila jsem k rodičům denně, aby věděli, že na ně myslím.
 3. Na Pražském jaru se hrají především skladby Smetanovy a Dvořákovy, neboť Smetanovi a Dvořákovi se podařilo získat si srdce našich lidí nejvíce.
 4. Jedna chudá vdova bydlela v chaloupce pod strání, měla pět dětí a nemohla je uživit.

Dále zpracujte přílohu Čj8.tř.b a přílohu Čj8.tř.ob – řešení do školních sešitů.

Soubor ke stažení:

Čj.8.tř.ob.

Čj8.tř.b

verastepankova@zszdikov

8. třída – Čj – úkoly od 20.4.

Úkoly na týden od 20. 4.:

Další cvičení doplňte a pošlete na moji emailovou adresu: verastepankova@zszdikov.cz

Pondělí 20. 4.:

V pondělí budeme mít sloh. Zabývali jsme se úvahou a dnes v ní budeme pokračovat. Je jaro se vším, co k němu patří (ale letos tu máme bohužel i něco navíc).

Váš úkol: Úvaha na téma : Letošní jaro

Podle údajů v sešitech napište úvahu v rozsahu max. 30 řádek. Pošlete nejpozději 28. 4. ke kontrole.

Úterý 21. 4.

Kontrola řešení Čj8.tř.a: 32b, c, e, g

33a, 34 c, 35 d, 36 d, 37 b, 38 c, 39 c, 40 c, 41 b, 42 a, 43 c, 44 a, d, 45 b, 46 a, 47 b, c, 48 A3, B6,C, D5, E1, F 4, 49 A 6- B3- C5 – D1- E4- F2, 50 c.

Literatura: 1 c, f, h, 2 A2 – B1 – C4 – D3 , 3c.

Očekávám od vás, že mi sdělíte, jaká byla úspěšnost a jak se vám s tímto testem pracovalo.

Opakování vět vedlejších:

Udělejte rozbor a pošlete mi ke kontrole nejpozději do 28. 4. Žáci, kteří zkracují cvičení, vypracují pouze dvě souvětí.

 1. Musíme se rychle rozběhnout, abychom vlak ještě stihli.
 2. Jestli přijdeme pozdě, vlak nám ujede.
 3. Třebaže se maminka učila hrát na klavír, dnes mi už nic nezahraje.
 4. Nikdo ho nikdy neviděl, aby bruslil.
 5. Nikdy jsem ho neviděla, že by byl rozčilený a že by tak vyváděl.

Středa 22. 4.:

Čítanka str. 77 – 84 – přečtěte text a na základě přečteného napište do literárního sešitu, jaké vlastnosti měla hlavní postava.

Čtvrtek 23. 4.: Opakujeme přívlastky:

K podstatnému jménu chata přidejte Pk sh., nesh., post. Rozv., několikanásobný sh. i nesh. a přístavek. Můžete vytvořit i větu, kde bude co nejvíce požadovaných přívlastků. Pošlete mi ke kontrole do 28. 4.

V pracovním sešitě vypracujte cv. 2 na str. 28 (doplňte vynechaná písmena).

Určete slovní druhy, u sloves ještě způsob a pošlete ke kontrole:

řekl bych, stavba, strž, postavme, kteří, někomu, sedmák, sedmina, sedmý v řadě, dvě stě, dědečkův stolek, pomůžeme mu, auvajs, -li, příkrý, příkře, příkrost.

Na procvičení vedlejších vět posílám přílohu Čj 8.tř. Cvič. na skladbu, je tam i řešení.

Soubor ke stažení:

Čj 8 tř. cvič. na skladbu s řešením

Pátek 24. 4.:

Čítanka str. 84 – 86 přečíst, do sešitu zapište jméno autora a data nar. a úmrtí ( str. 87). V dostupných materíálech najděte pojem epigram a zapište si do sešitu, oč se jedná.

Někteří mi ještě neposlali vypracované úkoly z minulého týdne, napravte to co nejdříve.

8. třída – Čj – úkoly od 13.4.

Úkoly na týden od 13. 4.:

Dnešní lekce bude opakovací.

Nejdříve zpracujte přílohu Čj 8.tř.a – správné řešení si označte, jedná se o typ cvičení k přijímacímu řízení v příštím roce. Jedná se o dvě dvojstrany. Kontrolu řešení dodám.

Další cvičení doplňte a pošlete na moji emailovou adresu: verastepankova@zszdikov.cz

Jiříkov- přátelé, Jiříkov- přátele, Mánesov- obrazy, primářov- příkaz-, primářov- spolupracovníci, Husov- kritici, Husov- názory, Husov- knihy, v Husov-ch dílech, prezidentov- projev-, v Jiráskov-ch dramatech, Ondřejov- zájm-, ve staronov-ch překladech, zapomnětl-v- žáci, se světoznám-m- sp-sovatel-, s těmito přístavkov-m- konstrukcem-, vedle obv-kl-ch značek, ve Smetanov-ch a Bezručov-ch sadech, trs- světl-ch suchop-rů, připočetl- kl-entov- bonus-, v-trval-m- letci jsou rorýs-, Dvořákov- Slovanské tance, v-děl- jsme čáp-, sousedov- koně se vracejí, lakom- lidé.

Dále vyčasujte sloveso mluvit v podmiňovacím způsobu přítomném i minulém a též mi pošlete ke kontrole.

Soubor ke stažení:

Čj 8.tř. a

8. třída – Čj – úkoly od 6.4.

Úkoly na týden od 6. 4.:

K následujícím vlastním jménům doplň vhodný přístavek a užij ve větě:
Např.: Jan Novák, žák 8. třídy, dosáhl dobrých výsledků v trojboji.

Jan Amos Komenský. M. Jan Hus, Karel Jaromír Erben, Karel Gott, Jan Neruda, Jindřich Šimon Baar,Tomáš G. Masaryk, Bedřich Smetana,. Sultán a Tyrl, Bystrouška, brouk Pytlík

Věty hlavní a vedlejší od sebe vždy oddělujeme čárkami.
Cv. 2a na str. 99 vypracuj do školního sešitu
Cv. 3 na str. 99 taktéž. Aby se z věty jednoduché stalo souvětí, musíme přidat spojovací výraz a určité sloveso.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 225

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 115

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 82

Unikátní IP 839

Posledních 30 minut 3

Dnes 116

Včera 207