8. třída – Fy – úkoly od 8.6.

8.třída opakování - úkol na úterý a čtvrtek

Zápis do sešitu:

Tryskové motory

Pracují na principu Newtonova zákona akce a reakce

Spaliny vznikající spalováním paliva opouští motor tryskami

velkou rychlostí a pod velkým tlakem, motor se pohybuje opačným směrem

  1. a) Tryskový motor proudový

Hlavní části:

kompresor - připravuje stlačený vzduch pro hoření paliva

spalovací komora - v ní dochází ke spalování kerosinu

spolu se vzduchem

kerosin (směs nekvalitních benzínů a petroleje)

plynová turbína - pohání kompresor

Využití: letecká doprava

  1. b) Tryskový motor raketový

Hlavní část:

spalovací komora

Využití: pohon kosmických raket

 

Úkol:

Prostuduj na internetu činnost tryskových motorů a pošli odkaz

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

8. třída – Fy – úkoly od 1.6.

8.třída opakování - úkol na úterý a čtvrtek

Prostuduj látku 1.22 z učebnice -

Vznětový čtyřdobý motor (Dieselův)

Zapiš do sešitu:

Hlavní části: obdobné jako u motoru zážehového .........

Palivo: nafta

Palivo se zapálí samovznícením ve stlačeném horkém vzduchu,

do kterého se vstřikuje

Pracovní cyklus: .........

Užití: ...........

Úkol:

Najdi na internetu a prostuduj

animaci činnosti Dieslova vznětového čtyřdobého motoru, pošli odkaz

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

8. třída – Fy – úkoly od 25.5.

8.třída opakování - úkol na úterý a čtvrtek
Prostuduj látku 1.22 z učebnice - Zážehový čtyřdobý motor
Zapiš do sešitu:
Hlavní části: .....
Palivo: .....
Pracovní cyklus: .....
Užití: osobní automobily, lehká nákladní doprava, motocykly,
malá vrtulová letadla, zahradní technika apod.
Úkol:
Najdi na internetu a prostuduj
animaci činnosti zážehového čtyřdobého motoru, pošli odkaz
Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

8. třída – Fy – úkoly od 18.5.

8.třída opakování - úkol na úterý a čtvrtek

Prostuduj látku 1.22 z učebnice - Pístové palovací motory

Zapiš do sešitu:

Tepelné motory

Historie: Parní stroj a parní turbína

Přeměňují část vnitřní energie horké páry na pohybovou energii

Horká pára se získávala v parním kotli spalováním vhodného paliva

(uhlí, dřevo)

Pístové spalovací motory

Přeměňují energii ukrytou v palivu na mechanickou práci

Energie z paliva se uvolňuje hořením

O vývoj a konstrukci pístových spalovacích motorů

se zasloužili především Němci - K.Benz, G.Daimler, N.A.Otto a R.Diesel

Paliva:

Benzin, nafta, LPG (směs uhlovodíků propanu a bupanu),

Spalovací motory se dělí na zážehové a vznětové

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

8. třída – Fy – úkoly od 11.5.

8.třída nová látka - úkol na úterý a čtvrtek

Var

Prostuduj látku 1.21 z učebnice

Návod na zápis do sešitu:

Kapalnění (kondenzace)je přeměna skupenství ......... na .........

Děj se odehrává při bodu kapalnění, kterému říkáme také rosný bod

Ke kapalnění dojde při poklesu okolní teploty pod rosný bod

Teplota kapalnění-rosný bod závisí na řadě faktorů:

Jedním z podstatných je vlhkost vzduchu, tedy množství vodních par obsažených v ovzduší

V přírodě vzniká rosa (zkondenzovaná vodní pára na studených předmětech,

trávě, listech stromů apod.

V uzavřeném prostoru obdobně, vodní pára kondenzuje na oknech, dlaždičkách, studených brýlích

Při kapalnění se teplo z látky uvolňuje

Lze ho vypočítat obdobným způsobem jako u jiných termických dějů:

L = lt x m  kde lt je měrné skupenské teplo kapalnění

Sublimace a desublimace:

Některé látky mají schopnost přecházet z pevného skupenství na plynnou látku

Tomuto jevu říkáme sublimace (led - vodní pára, suchý led - oxid uhličitý, naftalén ...apod.

Desublimace je jev opačný.

Příkladem desublimace v přírodě je vznik jinovatky

Vodní pára desublimuje na studených předmětech, kde se kupí ledové krystalky.

 

Vypracuj a pošli odpovědi na následující otázky z učebnice (látka 1.21)

2, 4, 6, 9

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

8. třída – Fy – úkoly od 4.5.

8.třída nová látka - úkol na úterý a čtvrtek

Var

Prostuduj látku 1.20 z učebnice

Návod na zápis do sešitu:

Var je přeměna skupenství ......... na .........

Děj se odehrává při bodu varu tv.

Bod varu závisí na druhu látky a tlaku nad povrchem kapaliny.

Při varu se kapalina vypařuje nejen z povrchu, ale také z celého objemu.

Skupenské teplo varu se vypočítá:

L=lv.m (lv-měrné skupenské teplo varu, m-hmotnost)

lv vody má hodnotu 2260kJ/kg

Látky s nižší teplotou varu než 100 st.C jsou látky těkavé

(pozor nebezpečí vznícení)

Bod varu vody za normálního tlaku (v nadmořské výšce 0 metrů) je 100 st.C

S nadmořskou výškou se bod varu vody snižuje, protože se zmenšuje se tlak vzduchu.

Ve vysokých horách je nižší o desítky st.C

Naopak při vyšším tlaku vaří voda při vyšší teplotě.

 

Vypracuj a pošli odpovědi na následující otázky z učebnice

1.,2.,5.a speciální otázku:

Co používají horolezci ve vysokých horách, aby si mohli uvařit

maso, zeleninu, vajíčka ?

 

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

8. třída – Fy – úkoly od 27.4.

8.třída nová látka - úkol na úterý a čtvrtek

Termickí děj vypařování

Prostuduj látku 1.19 z učebnice

Návod na zápis do sešitu:

Vypařování je přeměna skupenství ......... na .........

Děj se odehrává při jaké-koli teplotě.

Kapalina se vypařuje pouze z povrchu

Rychlost vypařování závisí na - druhu kapaliny, teplotě, velikosti povrch

a na proudění okolního vzduchu

Těkavé látky (rozpouštědla, benzín, alkohol a další) se vypařují rychle

Netěkavé látky (oleje, nafta) se vypařují pomalu

Při vypařování se teplo spotřebuje - nazývá se skupenské teplo ........

Vypočítá se: L = lt x m (lt- skupenské teplo ......., m ........

Voda má obrovskou hodnotu lt (2260 kJ/kg)

 

Zkus odpovědět na některé z následujících otázek:

Proč se po dešti ochladí

Proč se stříkají ulice ve městech vodou, když je horko

K čemu využívají někteří živočichové pocení

Co je dobré udělat a proč, když máme horečku

Proč má slon obrovské uši

Jak se chladí pes, když je mu horko

Odpovědi pošli E-mailem

(kdo dokáže zvládnout všechny otázky má bonus)

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

8. třída – Fy – úkoly od 20.4.

8.třída opakování - úkol na úterý a čtvrtek
Vyjímečné vlastnosti vody a jejich význam v přírodě zpracuj a pošli na vaclavkyznar@zszdikov.cz
Z minulého úkolu (Didakta-Fyzika1-termika-teplo přijaté tělesem 3 příklady)
pošli ke kontrole výsledky jednoho příkladu.
Nová látka - termický děj tuhnutí
K nastudování použij učebnici popřípadě další dostupné materiály z internetu.:
Zapiš stručně do sešitu poznámky:
Tuhnutí je termický děj, při kterém dochází ke změně skupenství z ...... na .......
Děj probíhá při teplotě, které říkáme bod ....... (u vody při teplotě ...st.C
Při tuhnutí se teplo .........
Toto teplo se nazývá ......... a vypočteme jej podle vzorce L = lt x m (obdobně jako u tání - máš v sešitě)
lt je měrné skupenské teplo tuhnutí ( pro vodu má hodnotu 336 kJ na kg
Zapiš také důsledky děje v přírodě. Proč se před sněžením zpravidla oteplí?
Nebudeš něčemu rozumět? Napiš na uvedený E-mail.

8. třída – Fy – úkoly od 6.4.

Didakta-Fyzika1-termika-teplo přijaté tělesem 3 příklady (pozor každý příklad má 3 zadání),

proveď vzorový výpočet jednoho libovolného příkladu do  školního sešitu, u ostatních zapiš do sešitu

pouze výsledky

(počítej podle vzorce Q = C x M x (t - to), tepelné kapacity pro hliník, měď, olovo ... jsou uvedeny

v zadaání příkladů)

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 5 469

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 195

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 262

Unikátní IP 669

Posledních 30 minut 7

Dnes 27

Včera 135