9. třída – Nj – úkoly od 8.6.

Úkoly na týden od 8. 6. 2020

Den 8.Juni – Montag

Opakování :

Vypracujte přílohu Nj9 opak a pošlete ke kontrole.

5. perfektum sloves nepravidelných (zápis do školního sešitu)

Existuje skupina německých sloves, jejichž perfektum (a často i préteritum) se tvoří nepravidelně, tyto tvary nelze odvodit, musíme se je naučit pamětně. V platnosti zůstávají u těchto sloves pravidla o časování pomocného slovesa, způsob přidávání ge-, informace o odlučitelných i neodlučitelných předponách. Tato slovesa zařazujeme v našem dělení sloves do 5. skupiny a do školního sešitu je budete pod tímto značením zapisovat. Dnes si přidáme další slovesa do 5. skupiny:

Do sešitu si zapište perfektum následujících sloves:

Jedná se o slovesa, u nichž stojí pomocné sloveso sein. To se pochopitelně časuje. Všechna ostatní pravidla jsou v platnosti.

Máme- li rozhodnout o pomocném slovesu sein nebo haben, lze využít toho, že sloveso vyjadřující pohyb bude mít zřejmě pomocné sloveso sein (gehen, kommen...fahren). Ale sloveso bleiben nevyjadřuje pohyb a má pomocné sloveso sein!!

Zapište si:

kommen – přijít, přicházet – ich bin gekommen

gehen - chodit – ich bin gegangen

fahren – jít, jezdit – ich bin gefahren

bleiben – zůstat – ich bin geblieben

aufstehen - vstát, vstávat - ich bin aufgestanden

Další slovesa si dopište z přílohy Nj9perf1 na str. 217.

Vyčasujte slovesa gehen a aufstehen v přítomném čase a v perfektu ve všech osobách a pošlete ke kontrole.

K procvičení perfekta využijte z této přílohy cv. 1 na str. 217 a cv. 2 na str. 217 – 218.

V příloze Nj9perf2 vypracujte cv. 3 na str. 218.

Všechna cvičení pošlete ke kontrole.

Pošlete nejpozději do konce týdne na verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Nj9opak
Nj9perf1
NJ9perf2

9. třída – Nj – úkoly od 1.6.

Úkoly na týden od 1. 6. 2020

Den 1.Juni - Montag

Opakování perfekta .

Odpovězte písemně , celou větou a pošlete ke kontrole: 1. Mit wem hast du schon wieder telefoniert? 2. Wie viel Kronen hast du im Papiergeschäft bezahlt? 3. Was hast du deiner Freundin zu ihrem Geburtstag geschenkt? 4 .Was hast du heute vergessen? 5. Was hast du nicht verstanden? 6. Wann hat es nicht gefroren? 7. Wann hat die Sonne sehr geschienen?

Nové učivo.

5. perfektum sloves nepravidelných (zápis do školního sešitu)

Existuje skupina německých sloves, jejichž perfektum (a často i préteritum) se tvoří nepravidelně, tyto tvary nelze odvodit, musíme se je naučit pamětně. V platnosti zůstávají u těchto sloves pravidla o časování pomocného slovesa, způsob přidávání ge-, informace o odlučitelných i neodlučitelných předponách. Tato slovesa zařazujeme v našem dělení sloves do 5. skupiny a do školního sešitu je budete pod tímto značením zapisovat. Dnes si přidáme další slovesa do 5. skupiny:

Do sešitu si zapište perfektum následujících sloves:

Vyčasujte slovesa: sprechen a verstehen v čase přítomném i v perfektu a pošlete mi ke kontrole.

Sitzen - sedět – ich habe gesessen

stehen – stát ( např. v rohu) – ich habe gestanden

trinken – pít - ich habe getrunken

essen - jíst – ich habe gegessen

einladen - pozvat – ich habe ingeladen

singen – zpívat – ich habe gesungen

anrufen – volat – ich habe angerufen

aussehen – vypadat, vyhlížet - ich habe ausgesehen

Den 2. 6. – Dienstag

K procvičení perfekta využijeme přílohu Nj9perf1. Vypracujte cv.4, 5, 6 v této příloze a pošlete ke kontrole.

Den 4. 6. Donnerstag

Příloha Nj9tperf2 - vypracujte cv. 9 na str. 213 a pošlete ke kontrole .

V příloze Nj9Pl vypracujte cv. 11 na str. 51 a pošlete ke kontrole. Toto cvičení slouží k opakování množného čísla podstatných jmen.

Pro snazší orientaci pište názvy příloh, čísla cvičení i strany.

Cvičení řešte průběžně a pošlete nejpozději do konce týdne na verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Nj9PL
Nj9perf2
Nj9perf1

9. třída – Nj – úkoly od 25.5.

Úkoly na týden od 25. 5.

Den 25. Mai - Montag

Opakování perfekta .

Odpovězte písemně , celou větou a pošlete ke kontrole: 1. Was hat deine Mutter im Geschäft gestern eingekauft? 2. Wie lange hast du deine Hausaufgaben letzte Woche gemacht? 3. Wer hat die Tür im Zimmer nicht zugemacht? 4. Wer hat die Bücher und die Schuhe nicht aufgeräumt? 5.Wie viel hast du für den neuen Computer bezahlt? 6. Was hat deine kleine Schwester draußen so lange gemacht? 7. Wer durfte so lange schlafen? 8. Was möchten alle Kinder jetzt bekommen?

Nové učivo.

5. perfektum sloves nepravidelných (zápis do školního sešitu)

Existuje skupina německých sloves, jejichž perfektum (a často i préteritum) se tvoří nepravidelně, tyto tvary nelze odvodit, musíme se je naučit pamětně. V platnosti zůstávají u těchto sloves pravidla o časování pomocného slovesa, způsob přidávání ge-, informace o odlučitelných i neodlučitelných předponách. Tato slovesa zařazujeme v našem dělení sloves do 5. skupiny a do školního sešitu je budete pod tímto značením zapisovat.

Např. sloveso finden – nalézt, nalézat – perf. je ich habe gefunden

Jeho časování:

1. ich habe gefunden             wir haben gefunden

2. du hast gefunden              ihr habt gefunden

3. er, sie, es hat gefunden    sie haben gefunde

Ich habe keine Hefte gefunden. (Nenašel jsem žádné sešity). Hast du Pilze gefunden? (Našel jsi houby?) Wer hat meine Armbanduhr wohl gefunden? (Kdo asi našel moje hodinky?)

Do sešitu si zapište perfektum následujících sloves:

finden        ich habe gefunden             nalézt, nacházet

singen        du hast gesungen               zpívat

sprechen    ich habe gesprochen         mluvit

beginnen    er hat begonnen                začínat, začít

vergessen   ich habe vergessen           zapomenout

verstehen   ich habe verstanden         rozumět

scheinen     es hat geschienen             svítit

frieren         es hat gefroren                  mrznout

gefallen       es hat gefallen                   líbit se

versprechen ich habe versprochen    slíbit, slibovat

Vyčasujte slovesa: sprechen a verstehen v čase přítomném i v perfektu a pošlete mi ke kontrole.

Den 26. 5. – Dienstag

K opakování předchozího učiva využijte přílohu Nj9perfI . Slovíčka na str. 207 si zapište do slovníčku.

K procvičení perfekta využijeme přílohu Nj9perfII. Vypracujte cv. 1, 2, 3 na str. 208 v této příloze a pošlete ke kontrole.

Den 28. 5. Donnerstag

Příloha Nj9test - vypracujte a pošlete ke kontrole nejlépe celé strany.

Pro snazší orientaci pište čísla cvičení i strany.

Cvičení řešte průběžně a pošlete nejpozději do konce týdne na verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

NJ9test
Nj9perfI
Nj9perfII

9. třída – Nj – úkoly od 18.5.

Úkoly na týden od 18. 5.

Den 18. Mai - Montag

Opakování perfekta .

Odpovězte písemně , celou větou a pošlete ke kontrole: 1. Wer hat dich gestern zu Hause besucht? 2.Wie viel hast du gestern im Geschäft bezahlt? 3. Wer hat dir ein Märchen erzählt? 4. Welche Märchen kannst du auf Deutsch erzählen? 5. Was muss deine Mutter alles zu Hause machen?

  1. Wo waren alle Kinder im April? 7. Wer sollte die Aufgabe richtig machen? 8. Wer hat nicht gefragt? 9. Wen hast du gesucht? 10. Was hast du in der Stadt gesucht?

Práce s přílohou Nj9Test – vypracuj a celé pošli ke kontrole.

Nové učivo. 3. Perfektum sloves na -ieren. Tato slovesa nemají v příčestí minulém ge- ---zápis do sešitu.

reparieren-----ich habe repariert, du hast repariert, er hat repariert

wir haben repariert, ihr habt repariert, sie haben repariert

Procvičení.

Sloveso kontrollieren – napiš ve všech osobách perfekta do sešitu a pošli.

Práce s přílohou Nj9perfA – cv. 1 na str. 198 – vypracovat a poslat.

Den 19. 5. – Dienstag

Nové učivo : 4. Perfektum sloves s odlučitelnou předponou – zápis do sešitu

Skládá se z pomocného slovesa (haben, sein) a příčestí minulého. Musíme si ujasnit, které předpony jsou neodlučitelné: be-, ge-, ent-, emp-, er-, ver-, zer-.

Odlučitelné předpony jsou např.: auf, zu, ab, an, ....

Když se objeví sloveso s těmito odlučitelnými předponami, máme vědět, že jeho příčestí minulé

má -ge- za předponou. Ostatní pravidla jsou stejná.

Aufmachen – udluč. předpona auf---ich habe aufgemacht, du hast aufgemacht, er hat aufgemacht, wir haben aufgemacht, ihr habt aufgemacht, sie haben aufgemacht

Procvičení:

příloha NjperfA – cv.2 na str. 198, cv. 3 na str. 199

příloha NjperfB – cv. 4 na str. 200, cv. 6 na str. 201

Všechna cvičení poslat.

Den 21. 5. Donnerstag

Příloha Nj9perfC – text na str. 201 a 202 přečíst a podle něj odpovědět na otázky ve cv. 7 na str. 202. Písemně odpovězte na prvních 6 otázek.

Cv. 9 na str. 203 – vypracovat a zároveň s odpověďmi ze cv. 7 poslat ke kontrole.

Cvičení řešte průběžně a pošlete nejpozději do konce týdne na verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Nj9perfA
NJ9test
Nj9perfB
Nj9perfC

9. třída – Nj – úkoly od 11.5.

Úkoly na týden od 11. 5.

Den 11. Mai - Montag

Opakování perfekta pravidelných sloves

Odpovězte písemně , celou větou a pošlete ke kontrole: 1. Was hast du gestern nachmittag gemacht? 2. Was hat deine Schwester in der Tasche gesucht? 3. Wer hat auf dich vor dem Haus gewartet? 4. Wie haben die Schüler in dem Garten gearbeitet? 5. Was hat deine Mutti für Wochenende gekauft?

  1. Wie viel hat das neue Auto gekostet? 7. Wer durfte auf den Sportplatz nicht gehen? 8. Wer musste für die Schule viel lernen? 9. Wer hat das Gedicht auswendig gelernt? 10. Wer konnte die Aufgabe nicht fleißig schreiben?

Práce s přílohou Nj9.perf.odl.

Příloha má několik stran, na str. 189 vypracujte cv. 1, 2 a na str.190 cv. 3. Všechna cvičení jsou na procvičování perfekta, vypracujte a pošlete.

Den 12. 5. –Dienstag

Nové učivo : 2. perfektum sloves s neodlučitelnou předponou – zápis do sešitu

Skládá se z pomocného slovesa (haben, sein) a příčestí minulého. Musíme si ujasnit, které předpony jsou neodlučitelné: be-, ge-, ent-, emp-, er-, ver-, zer-.

Měli bychom je umět zpamětí. Když se objeví sloveso s těmito předponami, máme vědět, že jeho příčestí minulé nemá ge-. Ostatní pravidla jsou stejná.

Př.: besuchen - ich habe besucht

erwarten - ich habe erwartet

bemalen – ich habe bemalt

Podle přílohy Nj9.perf.odl. vypracujte na str. 192 cv. 5, 6 a na str. 194 cv. 9. Je tam uveden vzor, všechno je na procvičování nového učiva a všechno pošlete.

Den 14. 5. Donnerstag

Ze stejné přílohy si zapište ze str. 191 slovíčka.

Na str. 194 – 195 se zde nachází text Die Suppe. Několikrát přečtěte a vytvořte pět otázek tak, abyste mohli podle textu odpovědět. Pošlete ke kontrole.

Všechny úkoly pošlete nejpozději do konce týdne na verastepankova@zszdikov,cz

Přílohy.

Nj9.perf.odl

9. třída – Nj – úkoly od 4.5.

Úkoly na týden od 4. 5.

Den 4. Mai - Montag

Opakování předložek – příloha Nj9. předl. - pošlete ke kontrole

Opakování obecně – příloha Nj9. tř. PŘT – pošlete ke kontrole

Přeložte do školních sešitů a pošlete ke kontrole:1. Chtěli jsme mu pomoci s prací v zahradě. 2. Měli jsme (povinnost) mu pomáhat v zahradě. 3. Čekali jsme na babičku na nádraží. 4. Nemohl to zapomenout. 5. Děti nesměly opisovat úkoly ve škole. 6. Po vyučování musela děvčata ještě jít na gymnastiku.

Den 5. 5. –Dienstag

Nové učivo : perfektum pravidelných sloves

Zápis do školních sešitů:

Perfektum = složený čas minulý

Skládá se z pomocného slovesa (haben, sein) a příčestí minulého.

Př. sagen – sag-en

ich habe ge – sag -t, du hast ge-sag- t, er hat ge- sag- t, wir haben ge-sag -t, ihr habt gesagt, sie haben gesagt

Sloveso haben se časuje, příčestí minulé se nečasuje, je stále stejné a stojí až na konci věty.

Další příklad: ich habe gebadet, du hastr gebadet, er hat gebadet, wir haben gebadet, ihr habt gebadet, sie haben gebadet

(učebnice str. 68).

Příklad věty:

Wir haben gestern gar nicht gelernt. Wer hat gestern nichts gekauft? Was hat dein Vater gemacht?

Vyčasujte do školního sešitu a ke kontrole pošlete slovesa machen, arbeiten, turnen, suchen v čase přítomném, v préteritu i perfektu.

Den 7. 5. Donnerstag

Příloha Nj9.tř.Test – vypracujte a pošlete ke kontrole

Příloha Nj9.tř. M – zapište novou slovní zásobu do slovníčku, cv. 1 a 2 na str. 85 obsahují názvy řemesel, cvičení vypracujte a pošlete ke kontrole.

Všechny úkoly pošlete nejpozději do konce týdne na verastepankova@zszdikov.cz

Úkoly na týden od 4. 5.

Den 4. Mai - Montag

Opakování předložek – příloha Nj9. předl. - pošlete ke kontrole

Opakování obecně – příloha Nj9. tř. PŘT – pošlete ke kontrole

Přeložte do školních sešitů a pošlete ke kontrole:1. Chtěli jsme mu pomoci s prací v zahradě. 2. Měli jsme (povinnost) mu pomáhat v zahradě. 3. Čekali jsme na babičku na nádraží. 4. Nemohl to zapomenout. 5. Děti nesměly opisovat úkoly ve škole. 6. Po vyučování musela děvčata ještě jít na gymnastiku.

Den 5. 5. –Dienstag

Nové učivo : perfektum pravidelných sloves

Zápis do školních sešitů:

Perfektum = složený čas minulý

Skládá se z pomocného slovesa (haben, sein) a příčestí minulého.

Př. sagen – sag-en

ich habe ge – sag -t, du hast ge-sag- t, er hat ge- sag- t, wir haben ge-sag -t, ihr habt gesagt, sie haben gesagt

Sloveso haben se časuje, příčestí minulé se nečasuje, je stále stejné a stojí až na konci věty.

Další příklad: ich habe gebadet, du hastr gebadet, er hat gebadet, wir haben gebadet, ihr habt gebadet, sie haben gebadet

(učebnice str. 68).

Příklad věty:

Wir haben gestern gar nicht gelernt. Wer hat gestern nichts gekauft? Was hat dein Vater gemacht?

Vyčasujte do školního sešitu a ke kontrole pošlete slovesa machen, arbeiten, turnen, suchen v čase přítomném, v préteritu i perfektu.

Den 7. 5. Donnerstag

Příloha Nj9.tř.Test – vypracujte a pošlete ke kontrole

Příloha Nj9.tř. M – zapište novou slovní zásobu do slovníčku, cv. 1 a 2 na str. 85 obsahují názvy řemesel, cvičení vypracujte a pošlete ke kontrole.

Všechny úkoly pošlete nejpozději do konce týdne na verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

NJ 9 M
Nj_9._tř._PŘT
Nj_9._tř._Test_B
Nj9.předl.

 

9. třída – Nj – úkoly od 27.4.

Úkoly na týden od 27. 4.:

Den 27. April – Montag

Opakování sloves: Příloha Nj9.tř. Jahr -pošlete ke kontrole

Opakování s porozuměním: Příloha Nj9.tř. Geburt. - přečtěte a písemně mi pošlete otázky s odpovědí

Den 28. April –Dienstag

Nové učivo préteritum – příloha Nj9.tř.préter. - str. 29 - vedle sein a haben, které jsme měli, jsou zde préterita způsobových sloves a sloves pravidelných – zapište si přehled.

Pošlete mi slovesa machen, arbeiten, suchen – ve všech osobách v préteritu, srovnejte si je podle přehledu vpravo nahoře.

Příloha Nj9.tř.Präter.-vypracujte a pošlete.

Den 30. April – Donnerstag

Příloha Nj9.tř.cvič. - vypracujte do školního sešitu cv. 6A a 7 na str. 34.

Všechny úkoly pošlete nejpozději do 4. 5. na verastepankova@zszdikov,cz

Přílohy:

NJ 9.tř. péteritum

Nj. 9.tř. Jahr

Nj9.tř. Geburtstag

Nj9.tř. Präteritum

NJ 9.tř. cvič

9. třída – Nj – úkoly od 20.4.

Úkoly na týden od 20 . 4.:

Den 20. April – Montag

Opakování předložek a nepravidelných sloves:

Odpovězte na následující otázky a odpovědi pošlete ke kontrole:

1 .Wann sieht deine beste Freundin sehr lange fern? 2. Wer möchte keine Aufgabe und Arbeit lieber machen? Wie nennt man dieser Mensch? 3. Wo liegt ein Bauernhof nicht weit von unserem Dorf? 4. Wohin müssen wir ins Krankenhaus fahren? 5. Was darf man im Krankenhaus nicht tun?

Vypracujte přílohu Nj9.tř. Test – řešení doplňte do textu nebo do škol. sešitu.

Soubor ke stažení:

Nj_9._tř._Test

Nové učivo: způsobové sloveso wollen – chtít – zapište do sešitu

wollen znamená chtít něco, ich möchte je chtěl bych, tedy podmiňovací způsob jiného slovesa

Časování:

  1. ich will                        wir wollen
  2. du willst                     ihr wollt
  3. er, sie, es will            sie wollen

Jedná se o způsobové sloveso, ve větě proto musí být ještě další sloveso v infinitivu.

Z. B.: Wir wollen keine Aufgabe schnell schreiben. Wer will noch im Bett bleiben?

V pracovním sešitě doplňte cv. 7 na str. 61 – pomocí výše uvedeného časování slovesa wollen

Den 21. April – Dienstag

Opakování – předložky se 3. pádem

Projděte přílohu Nj9.tř. Vorsilben – je tam znovu přehled předložek, str. 8 a 14 doplňte a pošlete mi ke kontrole, ze str. 16 si do slovníčku napište spojení těchto předložek s osobími zájmeny.

Soubor ke stažení: (doporučuji otevřít v programu oppenOffice)

Nj 9.tř. Vorsilben

Opakování slovesa wollen: cv. 13 na str. 58 v pracovním sešitě

Zpracujte přílohu Nj9.tř. Gegensätze – řešení mi pošlete (spolu s výchozí předložkovou vazbou).

Soubor ke stažení:

Nj 9..třída Gegensätze

Den 23. April – Donnerstag

Opakování: Zpracujte test Nj9.tř.B- řešení doplňte do textu nebo do školního sešitu.

Soubor ke stažení:

Nj_9._tř._Test_B

Na znovuprocvičení slovesa wollen vypracujte cv. 11 na str. 57 v učebnici – vytvořte podle vzoru 5 vět- do školního sešitu (ke kontrole pošlete dvě).

Nová slovní zásoba: pracovní sešit str. 62, poslední slovo mit fahren – obvyklým způsobem zapište

Všechna požadovaná cvičení mi pošlete nejpozději do 27. 4. na verastepankova@zszdikov.cz

Žáci, kteří mohou krátit cvičení, vypracují zvláště písemná cvičení podle svých možností.

9. třída – Nj – úkoly od 13.4.

Úkoly na týden od 13. 4.:

Den 13. April

Kontrola minulého překladu ze školního sešitu:

1. Meine Oma mit meiner Schwester sind heute in der Stadt. 2. In unserem Dorf leben zweihundert Menschen. 3. Wir möchten mit unserem Vater und mit unserer Mutter nach Frankreich fahren. 4. Nach der Schule spielen wir mit meinem Freund gewöhnlich Tennis. 5. Wo warst du mit dem Hund? 6. Meine Mutter war heute bei der Tante zu Besuch. 7. Mein Opa mit meiner Oma sehen oft fern.

Podle přílohy Nj9.tř. Überraschung pracujte dále. Je zde text a za ním otázky. Text si několikrát přečtěte, abyste mu porozuměli. Dále odpovídejte celou větou na otázky uvedené na konci.

Ještě upozornění:

V textu i v otázkách nejsou vždy slova oddělena mezerami, oddělte je.

Na otázky odpovídejte písemně do školního sešitu. Vyberte 8 otázek a s odpověďmi je odešlete na: verastepankova@zszdikov.cz

Soubor ke stažení:

Nj9.tř. Überraschung

9. třída – Nj – úkoly od 6.4.

Úkoly na týden od 6. 4.:

V pracovním sešitě cv. 11 na str. 58
též cv.5 b na str. 61

Řešení cv. 5A na str. 60: aus Deutschland, in Düsseldorf, nach Schweden, zu Hause, in den Wald, im Juli, im Meer, bei uns, von Jussi,

Přeložte do školního sešitu:

1. Moje babička s mou sestrou jsou dnes ve městě. 2. V naší vesnici žije (mn.č.) dvě stě lidí.3. Chtěli bychom jet s tatínkem a s maminkou do Francie. 4. Po škole obvykle hrajeme s kamarádem tenis. 5. Kde jsi byl se psem? 6. Maminka byla u tety na návštěvě. 7. Děda s babičkou se rádi dívají na televizi.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 522

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 126

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 76

Unikátní IP 887

Posledních 30 minut 2

Dnes 143

Včera 175