8. třída – Čj – úkoly od 4.5.

Úkoly na týden od 4. 5.

Pondělí 4. 5.

Řešení přílohy Čj8.tř.ob.- z minulé lekce : 1c, 2a, 3c, 4b, 5b, 6b, 7a, 8a, 9. 1999, 10b, 11b, 12c, 13b, 14b, 15c, 16c, 17a, 18c, 19c, 20c.

Řešení přílohy Čj8.tř.b - z minulé lekce : 4b, 5a, 6c, 7c, 8b, 9a, 10b, 11a, 12c, 13b, 14a, 15a, 16b, 17b, 18d, f, 19. A2 – B4 – C1 – D6 – E3 – F7 – G5- H8 – 20b, 21a, 22b, 23b, 24c, 25b, c,d, 26c, 27b, 28a, 29a, 30b, 31b.

Informujte mne o úspěšnosti a obtížnosti obou cvičení.

Opakování učiva – souvětí souřadné a podřadné:

Napište do školních sešitů a pošlete ke kontrole. Uveďte věty hlavní, vedlejší, druh vět vedlejších, závislost, druh souvětí, příp.věta jednoduchá nebo větný ekvivalent:

1. Skoro každé odpoledne sedávám u okna v našem bytě a dívám se do krajiny, jež se daleko vlní mírnými kopečky. 2. Ó té krásy všude kolem! 3. Vpravo se táhne pruh zahrad s řadami ovocných stromů. 4. Voňavé košaté lípy. 5. Úvaha podobně jako výklad osvětluje nějaký problém, ale na rozdíl od výkladu, který přísně objasňuje příčiny jevů, vztahy a souvislosti mezi nimi a provádí důkazy tvrzení, úvaha vychází pouze ze zkušenosti a z logického uvažování autora. 5. Nezapomínejme na vlivy dědičnosti jak fyziologické, tak psychologické. 6. Končí období konfrontace a začíná období kooperace.

Úterý 5. 5.

Nové učivo – Významový poměr mezi větami hlavními = zápis do sešitu.

Mezi hlavními větami je významový poměr, který poznáme podle spojovacího výrazu. Věty hlavní nejsou na sobě závislé.

Probírané učivo začíná v učebnici na str. 118 – 128. Celý přehled najdete v příloze: Čj8. P – udělejte si jasno, které spojovací výrazy patří ke kterému poměru. Budeme se tímto učivem nadále zabývat, jde především o správné psaní interpunkce. Na koci je uvedeno, že významový poměr může být mezi větami hlavními, mezi větami vedlejšími stejného typu nebo mezi několikanásobnými větnými členy.

Učebnice str. 129 cv. 2A – doplňte čárky a pošlete ke kontrole.

Středa 6. 5.

Literatura

Zápis do literárního sešitu:

Karel Havlíček Borovský (1821 – 1856)

Narodilse v Borové u Přibyslavi v kupecké rodině. Studoval gymnázium v Německém Brodě (dnes Havlíčkův Brod) a potom v Praze. Původně chtěl být knězem, protože chtěl působit na lidi. Vstoupil proto do kněžského semináře. Nesvobodný život se mu zde brzy zprotivil. Zároveň viděl, že vedení semináře je protičeské. Nakonec byl provlastenecké projevy vyloučen. Měl potom celý život odpor k církvi.

Dále studoval slovanské dějiny a připravoval se na spisovatelskou dráhu.

Později působiljako vychovatel dětí v bohaté rodině a odešel snimido |Ruska. Je okouzlen novým prostředím, ale i zklamán. Poměry v tehdejším carském Rusku mu připadají podobné jako v Rakousko- Uhersku.

Po návratu domů působíjako spisovatel a novinář. Pracuje jako redaktor Pražských novin, potom vydává své Národní listy a později v Kutné Hoře týdeník Slovan.

Protože otiskuje články proti rakouskému absolutismu,mápotíže s úřady, je sledován policií a nakonec r. 1851 zatčen a odvezen do Brixenu (v Tyrolsku).

Zde těžko snáší odloučení od českého kulturního života. Studuje českou lidovou poezii a píše:

Tyrolské elegie, Král Lávra a Křest sv. Vladimíra. S domovem si dopisuje. Počet jeho přátel se snižuje.

V září 1854 jeho žena kvůli nemoci (TBC) i s dítětem odjíždí do Prahy.

K. H. Borovský se směl vrátit domů až r. 1855, jeho žena je mrtvá, přátelé se mu vyhýbají, on sám je nemocný. Umírá 19. června 1856 v Praze. Jeho pohřeb byl protirakouskou manifestací. B. Němcová položila na jeho rakev trnovou korunu.

Je pochován na pražských Olšanech.

Dílo:

Epigramy – shrnul je podle tématu do celků: K ráli, Vlasti, Múzám, Světu a Církvi.

Z učebnice na str. 84 si opište Epigramy: .. Jehly,..

Autor nejvíce napadal církev,vlády a vůbec bohaté vrstvy.

Zapište sem str.85 Demokratský

Král Lávra

Inspiroval se irskou pohádkou o králi s oslíma ušima. Už v úvodu autor oznamuje ..."že se to stalo od Čech dál.. " Tím vlastně říká, že je to o Čechách.

Je to dílo satirické, ironické. Ukazuje tupost a omezenost absolutistické moci.

....Co král chce, zdrávoť pro poddané..

Křest sv. Vladimíra

Inspiroval se ruskou tématikou, zesměšňuje církev i carskou vládu. Car i církevní hodnostáři jsou velmi omezení. Každý chce mít svůj díl moci, obyčejní lidé pro ně nemají žádnou cenu.

Konkrétně se jedná o spor cara Vladimíra s bohem Perunem, který odmítl hřmít při carově svátku. Perun je popraven a o postavení boha se perou další.

Tyrolské elegie

Autor líčí cestu do vyhnanství v Brixenu. Užívá ironie a sarkasmu. Kritizuje rakouskou monarchii, její zákony a omezení, nerespektující svobodu. Takové zákony jsou jedině pod psa. Satirizuje ústavu, která byla lidem r. 1849 vnucena.

...že je v Čechách tuze dusno,

horké výpary,

mnoho smradu po té oktrojírce (=ústavě)

holé nezdraví...

Napadá omezenost a tupost vlády. V závěru básník vyjadřuje své poslání:

........Táhnout světem na zkušenou,

pak s pochodní jít,

naší chase plamenem veselým

na cestu svítit....

V čítance si přečtěte texty ze str. 84 – 86.

Pracujte též na další doporučené četbě – zápis podle dohodnutých pravidel.

Čtvrtek 7. 5.

Mluvnice:

Opakovací cvičení, které mi do konce týdne pošlete ke kontrole:

Učebnice str. 113 – cv. 10 – zpracujete podle mého pokynu následovně: V každé větě najděte několikanásobný větný člen, vyznačte ho a napište jeho druh.

V pracovním sešitě na str.50 vypracujte cv. 6 . Druh věty vedlejší určete u prvních pěti souvětí. Celé cvičení mi pošlete ke kontrole.

Všechna požadovaná cvičení zašlete do konce týdne.

verastepankova@zszdikov

Přílohy:

Čj 8 P

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 915

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 140

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 418

Posledních 30 minut 0

Dnes 5

Včera 99