9. třída – Nj – úkoly od 1.6.

Úkoly na týden od 1. 6. 2020

Den 1.Juni - Montag

Opakování perfekta .

Odpovězte písemně , celou větou a pošlete ke kontrole: 1. Mit wem hast du schon wieder telefoniert? 2. Wie viel Kronen hast du im Papiergeschäft bezahlt? 3. Was hast du deiner Freundin zu ihrem Geburtstag geschenkt? 4 .Was hast du heute vergessen? 5. Was hast du nicht verstanden? 6. Wann hat es nicht gefroren? 7. Wann hat die Sonne sehr geschienen?

Nové učivo.

5. perfektum sloves nepravidelných (zápis do školního sešitu)

Existuje skupina německých sloves, jejichž perfektum (a často i préteritum) se tvoří nepravidelně, tyto tvary nelze odvodit, musíme se je naučit pamětně. V platnosti zůstávají u těchto sloves pravidla o časování pomocného slovesa, způsob přidávání ge-, informace o odlučitelných i neodlučitelných předponách. Tato slovesa zařazujeme v našem dělení sloves do 5. skupiny a do školního sešitu je budete pod tímto značením zapisovat. Dnes si přidáme další slovesa do 5. skupiny:

Do sešitu si zapište perfektum následujících sloves:

Vyčasujte slovesa: sprechen a verstehen v čase přítomném i v perfektu a pošlete mi ke kontrole.

Sitzen - sedět – ich habe gesessen

stehen – stát ( např. v rohu) – ich habe gestanden

trinken – pít - ich habe getrunken

essen - jíst – ich habe gegessen

einladen - pozvat – ich habe ingeladen

singen – zpívat – ich habe gesungen

anrufen – volat – ich habe angerufen

aussehen – vypadat, vyhlížet - ich habe ausgesehen

Den 2. 6. – Dienstag

K procvičení perfekta využijeme přílohu Nj9perf1. Vypracujte cv.4, 5, 6 v této příloze a pošlete ke kontrole.

Den 4. 6. Donnerstag

Příloha Nj9tperf2 - vypracujte cv. 9 na str. 213 a pošlete ke kontrole .

V příloze Nj9Pl vypracujte cv. 11 na str. 51 a pošlete ke kontrole. Toto cvičení slouží k opakování množného čísla podstatných jmen.

Pro snazší orientaci pište názvy příloh, čísla cvičení i strany.

Cvičení řešte průběžně a pošlete nejpozději do konce týdne na verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Nj9PL
Nj9perf2
Nj9perf1