7. třída – Dě – úkoly od 1.6.

Úkoly v týdnu od 1. 6. 2020

Kontrolní otázky k probíranému učivu:

Seřaďte následující události, jak šly za sebou (uveďte též rok ):

 1. vymření Přemyslovců
 2. založení Tábora
 3. smrt Jana Lucemburského v bitvě u Kresčaku
 4. bitva na Moravském poli a smrt Přemysla Otakara II.
 5. bitva u Lipan
 6. upálení M. J. Husa

Odpovědi na otázky pošlete do konce týdne.

Nové učivo – zápis do sešitů:

Doba pobělohorská a Jagellonci

Zikmund Lucemburský zemřel roku 1437, neměl ovšem dědice, který by se ujal trůnu.

Ovšem měl dceru provdanou za rakouského vévodu Albrechta Habsburského, který se po Zikmundově smrti ujal vlády.

I on však brzy zemřel – už v r. 1439. Až po jeho smrti se mu narodil syn Ladislav Pohrobek. Jako dítě samozřejmě nemohl vládnout, proto v Uhrách se stal správcem království Jan Hunyadi, schopný politik a vojevůdce.

V Čechách vznikly krajské spolky šlechty a měst, tzv. landfrýdy, jež měly udržovat pořádek a bezpečnost v zemi. V čele stáli volení hejtmané.

Do čela svazu východočeských landfrýdů se dostal kališnický šlechtic Jiří z Poděbrad a r. 1452 se stal správcem Českého království.

Nastala ale událost, kterou nikdo neočekával. Ladislav Pohrobek v 17 letech náhle zemřel.

Nastala velmi složitá situace, a tak České království i Uhry si krále zvolily. V Čechách byl r. 1458 zvolen králem Jiří z Poděbrad, v Uhrách zvolili Matyáše Hunyadiho, známého pod jménem Korvín (byl synem Jana Hunyadiho).

Jiří z Poděbrad

Králem byl zvolen pro své výjimečné vladařské schopnosti. Ale protože byl pouhý šlechtic, nikoli král, měl mnohem menší autoritu než "král z vůle Boží".

Byl kališník, proto na něj většina Evropy pohlížela jako na kacíře. Jeho dcera Kateřina se provdala za Matyáše Korvína, který usiloval s podporou papeže o českou korunu (byl katolík).

Přesto vládl dobře a lidé žili poměrně spokojeně bez rozdílu náboženství. Papež ovšem chtěl, aby se český král stal katolíkem, proto ho prohlásil za kacíře a vyhlásil proti němu křížovou výpravu.

Spor mezi papežem a králem povzbudil domácí nepřátele a katolická šlechta a města zahájily proti králi odboj. Do čela křižáckého tažení proti Čechám se postavil Matyáš Korvín. Jiří z Poděbrad bitvu vyhrál, svého bývalého zetě zajal (Kateřina v té době už nežila), pak propustil, ale ten se nechal korunovat českým králem.

Jiří z Poděbrad si v této situaci uvědomoval, že nemůže pro své syny zajistit následnictví trůnu. Proto jej nabídl polskému královskému rodu Jagellonců.

Nedlouho potom r. 1471 nečekaně zemřel.

verastepankova@zszdikov.cz.

Mistr Jan Hus

 • kritizoval poměry v církvi (kněží nežijí v souladu s biblí)
 • byl univerzitním mistrem a později rektorem Karlovy univerzity
 • kázal v Betlémské kapli (kritizoval církev, papeže, prodej odpustků)
 • chránil ho Václav IV., ale kritikou odpustků si ho Hus proti sobě popudil, protože církev králi slíbila za prodej odpustků peníze!!
 • Hus byl tak dán do klatby a odešel kázat na venkov
 • král nevydal

  Husa žádnému soudu, ale r. 1414 Husa pozvali na kostnický koncil (organizuje ho Zikmund Lucemburský, mladší bratr českého krále. Zikmund také zaručil Husovi beztrestnost), aby obhájil svoje učení. Ve skutečnosti mu žádnou obhajobu nedovolili, měl svoje učení odvolat. Když neodvolal, 6. července 1415 byl upálen.

Husité

Husova smrt vyvolala v Čechách velké pobouření. Lidé, kteří zastávali stejný názor jako Hus, se nazývají husité – též kališníci (jejich symbolem byl kalich).

Prosazují přijímání pod obojí způsobou, mluví tak o rovnosti lidí před Bohem.

Husité požadovali:

 • svobodné kázání a výklad bible
 • přijímání pod obojí
 • zákaz světské moci kněží
 • obecné trestání smrtelných hříchů pro všechny (ne podle majetku) = čtyři pražské artikuly.
 • Dále si dokončete str. 105 – 106 o tom, jak žili husité v Táboře. Průběh husitských válek už ne.
 • Zápis mi pošlete.

Pošlete ke kontrole na verastepankova@zszdikov.cz – povinnost se týká všech žáků.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 011

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 143

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 9

Unikátní IP 506

Posledních 30 minut 2

Dnes 11

Včera 74