7. třída – Dě – úkoly od 8.6.

Úkoly v týdnu od 8 6. 2020

Kontrolní otázky k probíranému učivu:

 1. Kdy, kde a proč došlo došlo k první pražské defenestraci?
 2. Jak se jmenovali rodiče Zikmunda Lucemburského?
 3. Co byly spanilé jízdy?
 4. Vyjmenuj některé husitské zbraně.
 5. Co obsahovaly čtyři pražské artikuly?

Odpovědi na otázky pošlete do konce týdne.

Nové učivo – zápis do sešitů:

Jagellonci

Jiří z Poděbrad si v uvědomoval, že nemůže pro své syny zajistit následnictví trůnu. Proto jej nabídl polskému královskému rodu Jagellonců.

Nedlouho potom r. 1471 nečekaně zemřel.

Vladislav Jagellonský

Byl z královského rodu, byl katolík a jako člověk velmi mírný a laskavý.

Země už ale měla krále Matyáše Korvína, který se trůnu nechtěl vzdát. Panovníci se po letech dohodli, Vladislav Jagellonský vládl v Čechách, Matyáš Korvín na Moravě, ve Slezsku v Lužici.

Vladislav Jagellonský zrovnoprávnil kališníky a katolíky, nastává doba náboženské snášenlivosti (až do r. 1618 – do začátku třicetileté války).

Když r. 1490 zemřel Matyáš Korvín, Vladislav vládl po něm všude i v Uhrách.

R. 1516 se stal králem Ludvík Jagellonský, syn Vladislava Jagellonského.

R. 1526 ovšem padl v bitvě u Moháče (válka proti Turkům). Zemřel bez dědice, a tak Čechy opět nemají krále.

R. 1526 je proto zvolen králem Ferdinand Habsburský, Ludvíkův švagr.

Habsburkové pak vládli v Čechách až do r. 1918.

verastepankova@zszdikov.cz.

Mistr Jan Hus

 • kritizoval poměry v církvi (kněží nežijí v souladu s biblí)
 • byl univerzitním mistrem a později rektorem Karlovy univerzity
 • kázal v Betlémské kapli (kritizoval církev, papeže, prodej odpustků)
 • chránil ho Václav IV., ale kritikou odpustků si ho Hus proti sobě popudil, protože církev králi slíbila za prodej odpustků peníze!!
 • Hus byl tak dán do klatby a odešel kázat na venkov
 • král nevydal

  Husa žádnému soudu, ale r. 1414 Husa pozvali na kostnický koncil (organizuje ho Zikmund Lucemburský, mladší bratr českého krále. Zikmund také zaručil Husovi beztrestnost), aby obhájil svoje učení. Ve skutečnosti mu žádnou obhajobu nedovolili, měl svoje učení odvolat. Když neodvolal, 6. července 1415 byl upálen.

Husité

Husova smrt vyvolala v Čechách velké pobouření. Lidé, kteří zastávali stejný názor jako Hus, se nazývají husité – též kališníci (jejich symbolem byl kalich).

Prosazují přijímání pod obojí způsobou, mluví tak o rovnosti lidí před Bohem.

Husité požadovali:

 • svobodné kázání a výklad bible
 • přijímání pod obojí
 • zákaz světské moci kněží
 • obecné trestání smrtelných hříchů pro všechny (ne podle majetku) = čtyři pražské artikuly.
 • Dále si dokončete str. 105 – 106 o tom, jak žili husité v Táboře. Průběh husitských válek už ne.
 • Zápis mi pošlete.

Pošlete ke kontrole na verastepankova@zszdikov.cz – povinnost se týká všech žáků.