Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Název:  Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Realizace: leden - srpen 2022
 
Základní škola a Mateřská škola Zdíkov získala finanční prostředky na doučování žáků v souvislosti s distanční výukou. Cílem je odstranění mezer ve znalostech některých žáků, vzniklých právě v souvislosti s novým systémem výuky - v důsledku uzavření škol z důvodu pandemie koronavirové choroby Covid - 19.  
Na toto doučování je poskytována finanční podpora EU - „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

SFŽP, Přírodní zahrady

Cílem projektu je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních

a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována

na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí

v mateřských, základních a středních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále

na podporu rozvoje/zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR.

Projekt vznikl za pomoci:

Státní fond životního prostředí České republiky:

www.sfzp.cz

Ministerstvo životního prostředí:

www.mzp.cz

 

Projekt ZŠ Zdíkov - Zdíkovští žáci se učí v přírodě

NPŽP_Pamětní deska_Zdíkov_Zdíkovští žáci se učí v přírodě

Projekt MŠ Zdíkov - Učíme se v přírodě

NPŽP_Pamětní deska_Zdíkov_Učíme se v přírodě

Sportuj ve škole

Již celý rok je naše škola zapojena do projektu „Sportuj ve škole“ Projekt má za úkol rozhýbat děti ve školní družině, aby vyvíjely více tělesné aktivity během dne. Tělocvik je zaměřen na sportovní míčové hry, florbal, vybíjenou, basketbal, atletiku, fotbal, volejbal nebo i gymnastiku. Na tělocvik se mohou přihlásit všechny děti od první do páté třídy, které navštěvují školní družinu a mají zájem o sport. Cvičení probíhá v době provozu školní družiny v pondělí a ve čtvrtek od 15:00 do 15:45.

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

V září 2015 jsme podali projektovou žádost – „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016“ – nyní jsme dostali kladnou odpověď a můžeme čerpat téměř 30 000Kč na logopedické pomůcky.

Z prostředků, které nám byly poskytnuty, jsme zakoupili nový notebook s programy k logopedii. Dále pak různé logopedické pomůcky - jako jsou např. píšťalky, větrníky, logopedické hry, sluchové hry, „hrochy logopediky“ nebo pracovní sešity. Dále jsme zakoupili odborné publikace na rozvoj komunikačních a jazykových schopností dětí předškolního věku.

Díky této podpoře můžeme nyní rozvíjet řeč u dětí ve všech jazykových rovinách.

Dva jazyky, jedna myšlenka

Základní škola Zdíkov se ve školním roce 2016/2017- společně se svou partnerskou školou v německém Hohenau - zapojila do projektu ,, Dva jazyky – jedna myšlenka“.
Projekt finančně zaštítila Evropská unie a jeho cílem je, aby si děti v příhraničních oblastech Čech i Německa osvojily jazykové dovednosti sousedního státu. V průběhu září bude proto zahájena v 10 českých a v 10 bavorských školách výuka cizího jazyka v rámci odpoledního kroužku pro děti z 1. stupně.
Do budoucna projekt počítá s tzv. bilingvální výukou, tzn. výukou některých předmětů v cizím jazyce ( např.: učitel při výtvarné výchově bude instruovat žáky pouze v německém jazyce, děti tak lépe a rychleji jazyku porozumí). V červnu 2017 jsme se společně se zástupci bavorských škol mohli zúčastnit třídenní exkurze do bilingválních škol v německo-francouzském pohraničí. Studijní cestu zorganizovala bavorská strana ve spolupráci se školním radou v Rastattu. Protože tento projekt zde existuje již řadu let, měli jsme možnost porovnat bilingvální výuku ve školách v německém městečku Iffezheimu a francouzském Seltzu a přesvědčit se, jak funguje dvojjazyčná výuka v praxi. Současně zde měly české a německé partnerské školy prostor pro navázání kontaktu a naplánování společných akcí pro tento školní rok.
Děti, které jsou přihlášeny do kroužku německého jazyka, se proto mohou hned v říjnu těšit na projektový den v německém Hohenau, na jarní projektový den pořádaný naší stranou a také na společný třídenní pobytový kemp.
Žáci z obou zemí se budou nejen setkávat, ale budou spolu moci hovořit oběma jazyky – česky i německy.

Výjezd žáků do Hohenau a Národního parku Bavorský les (projekt Dva jazyky, jedna myšlenka).

Gymnastika

Gymnastika

Díky projektové dotaci jsme investovali 31 000 Kč na nákup gymnastických pomůcek, které budou sloužit nejen gymnastickému kroužku, ale také při výuce tělesné výchovy.

Školní mléko

Školní mléko

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cílem projektu je poskytnout dětem mléčné výrobky za dotovanou cenu a tím přispět k jejich zdravému vývoji.

 

Koordinátorka projektu: Mgr. Adámková Helena

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 7 164

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 256

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 0

Unikátní IP 604

Posledních 30 minut 5

Dnes 168

Včera 262