Spolupráce Základní školy a Mateřské školy Zdíkov a Georg-von-Pasterwiz-Schule Hohenau

Projekty financované Česko – německým fondem budoucnosti

1) Projekt: Sportovní den v přírodě

     Žáci Základní školy Zdíkov a žáci německé školy v Hohenau se opět setkali. Díky projektu Sportovní den v přírodě a finanční podpory Fondu budoucnosti prožili společné chvíle zdravého sportování, pobytu v přírodě a dalšího navazování nových přátelství se svými vrstevníky ze zahraničí.

     Projektový den Sportovní den v přírodě se uskutečnil 15.11. 2023 a zúčastnili se ho žáci 2. a 3. třídy Základní školy a Zdíkov a žáci 3. třídy z německé školy v Hohenau.

     Návštěva z Hohenau byla oficiálně přivítána ředitelem školy Zdeňkem Kluibrem a žáky, kteří navštěvují kroužek německého jazyka. Ti si připravili krátký uvítací proslov v německém jazyce. Poté se děti přesunuly do šaten a po krátké prohlídce školy zavítaly do 2. a 3. třídy. Pak si všichni společně zazpívali v učebně hudební výchovy českoněmeckou Píseň pozdravů a vzájemně se představili v jazycích, jejichž základům se obě školy na prvním stupni v rámci zájmových útvarů nebo výuky učí. Ve Zdíkově německy a v Hohenau česky. Po svačině následovalo dopoledne věnované sportovnímu klání. V důsledku nepřízně počasí musela být zvolena druhá varianta programu, na kterou byl předem připraven náhradní plán v tělocvičně. Zde byli žáci obou škol rozděleni do smíšených týmů. Jejich úkolem byla práce na několika stanovištích. Každý tým obdržel kartičky s instrukcemi a volnými poli, kam po splnění disciplíny byly zapsány body. Děti plnily úkoly jak samy, tak ve vzájemné spolupráci. U jednotlivých stanovišť vypomáhali žáci z 8. třídy, kteří zároveň zapisovali body, radili malým sportovcům a povzbuzovali jednotlivé týmy. Na závěr pak děti utvořily ze svých těl na podlaze tělocvičny nápisy CZ a DE a po zhodnocení soutěže byly za své sportovní výkony oceněny zlatou čokoládovou medailí.

     To už ale nadešel čas oběda, a proto se děti opět převlékly, umyly si ruce a zavítaly do školní jídelny, kde pro ně  byly jako hlavní chod přichystány buchtičky se šodó, které chutnaly jak malým, tak všem velkým strávníkům, a to nejen českým, ale i německým. Po obědě pak na děti čekal výstup na javornickou rozhlednu. Počasí se naštěstí na chvíli umoudřilo. Po příjezdu na Javorník přestalo pršet a chvílemi dokonce vysvitlo sluníčko. Cestou na rozhlednu si žáci obou škol mohli prohlédnout javornickou kapličku a popovídat si na téma, proč je důležitý pohyb a pobyt v přírodě. Výhled z rozhledny do nádherné podzimní šumavské krajiny pak byl pro všechny krásným zážitkem. Po návratu k autobusům se děti mezi sebou rozloučily a paní ředitelka Hoffmannová všem přislíbila, že se bude těšit na návštěvu zdíkovské školy u nich v Hohenau na plánované akci v příštím pololetí.

 

2) Projekt: Adventní Pasov – Začnáme!

https://www.fb.cz/pro-zadatele/logo/

Akce se konala s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Název:  Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Realizace: leden - srpen 2022
 
Základní škola a Mateřská škola Zdíkov získala finanční prostředky na doučování žáků v souvislosti s distanční výukou. Cílem je odstranění mezer ve znalostech některých žáků, vzniklých právě v souvislosti s novým systémem výuky - v důsledku uzavření škol z důvodu pandemie koronavirové choroby Covid - 19.  
Na toto doučování je poskytována finanční podpora EU - „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

SFŽP, Přírodní zahrady

Cílem projektu je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních

a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována

na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí

v mateřských, základních a středních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále

na podporu rozvoje/zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR.

Projekt vznikl za pomoci:

Státní fond životního prostředí České republiky:

www.sfzp.cz

Ministerstvo životního prostředí:

www.mzp.cz

 

Projekt ZŠ Zdíkov - Zdíkovští žáci se učí v přírodě

NPŽP_Pamětní deska_Zdíkov_Zdíkovští žáci se učí v přírodě

Projekt MŠ Zdíkov - Učíme se v přírodě

NPŽP_Pamětní deska_Zdíkov_Učíme se v přírodě

Sportuj ve škole

Již celý rok je naše škola zapojena do projektu „Sportuj ve škole“ Projekt má za úkol rozhýbat děti ve školní družině, aby vyvíjely více tělesné aktivity během dne. Tělocvik je zaměřen na sportovní míčové hry, florbal, vybíjenou, basketbal, atletiku, fotbal, volejbal nebo i gymnastiku. Na tělocvik se mohou přihlásit všechny děti od první do páté třídy, které navštěvují školní družinu a mají zájem o sport. Cvičení probíhá v době provozu školní družiny v pondělí a ve čtvrtek od 15:00 do 15:45.

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

V září 2015 jsme podali projektovou žádost – „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016“ – nyní jsme dostali kladnou odpověď a můžeme čerpat téměř 30 000Kč na logopedické pomůcky.

Z prostředků, které nám byly poskytnuty, jsme zakoupili nový notebook s programy k logopedii. Dále pak různé logopedické pomůcky - jako jsou např. píšťalky, větrníky, logopedické hry, sluchové hry, „hrochy logopediky“ nebo pracovní sešity. Dále jsme zakoupili odborné publikace na rozvoj komunikačních a jazykových schopností dětí předškolního věku.

Díky této podpoře můžeme nyní rozvíjet řeč u dětí ve všech jazykových rovinách.

Dva jazyky, jedna myšlenka

Základní škola Zdíkov se ve školním roce 2016/2017- společně se svou partnerskou školou v německém Hohenau - zapojila do projektu ,, Dva jazyky – jedna myšlenka“.
Projekt finančně zaštítila Evropská unie a jeho cílem je, aby si děti v příhraničních oblastech Čech i Německa osvojily jazykové dovednosti sousedního státu. V průběhu září bude proto zahájena v 10 českých a v 10 bavorských školách výuka cizího jazyka v rámci odpoledního kroužku pro děti z 1. stupně.
Do budoucna projekt počítá s tzv. bilingvální výukou, tzn. výukou některých předmětů v cizím jazyce ( např.: učitel při výtvarné výchově bude instruovat žáky pouze v německém jazyce, děti tak lépe a rychleji jazyku porozumí). V červnu 2017 jsme se společně se zástupci bavorských škol mohli zúčastnit třídenní exkurze do bilingválních škol v německo-francouzském pohraničí. Studijní cestu zorganizovala bavorská strana ve spolupráci se školním radou v Rastattu. Protože tento projekt zde existuje již řadu let, měli jsme možnost porovnat bilingvální výuku ve školách v německém městečku Iffezheimu a francouzském Seltzu a přesvědčit se, jak funguje dvojjazyčná výuka v praxi. Současně zde měly české a německé partnerské školy prostor pro navázání kontaktu a naplánování společných akcí pro tento školní rok.
Děti, které jsou přihlášeny do kroužku německého jazyka, se proto mohou hned v říjnu těšit na projektový den v německém Hohenau, na jarní projektový den pořádaný naší stranou a také na společný třídenní pobytový kemp.
Žáci z obou zemí se budou nejen setkávat, ale budou spolu moci hovořit oběma jazyky – česky i německy.

Výjezd žáků do Hohenau a Národního parku Bavorský les (projekt Dva jazyky, jedna myšlenka).

Gymnastika

Gymnastika

Díky projektové dotaci jsme investovali 31 000 Kč na nákup gymnastických pomůcek, které budou sloužit nejen gymnastickému kroužku, ale také při výuce tělesné výchovy.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 011

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 143

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 9

Unikátní IP 506

Posledních 30 minut 3

Dnes 11

Včera 74